Р Е Ш Е Н И Е

 

  37                 , гр. Добрич, 22. 02. **16г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публичното заседание двадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ : АЛБЕНА ПЕЕВА                                                                                       ЧЛЕН*Е : ЕЛИЦА С.*А

                                                                                         МАРИНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                        

При участието на секретаря С.Д., разгледа докладваното от съдия Елица С.*а в. гр. д. № 712 по описа на Добричкия окръжен съд за **15г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 294 от ГПК, по решение № 196/ 11. 11. **15г. по гр. д. № **95/ **15г. по описа на ВКС, I г. о., с което въззивното решение № 19/ **. 01. **15г. по в. гр. д. №*68/ **14г. по описа на ДОС е било отменено в обжалваната му част и делото е било върнато за разглеждане от н* състав на Окръжния съд. Допуснатата до обжалване част е тази, с която е било отменено първоинстанционното решение № 84/ 11. 07. **14г., постан*ено по гр. д. № 802/ **13г. по описа на Районен съд гр. К., като въззивният съд по същество на спора е отхвърлил претенциите на Й.П.И. и М.К.И. – Н. против О.Т.Б. и Ж.В.Б. с правно осн*ание чл. 1** ал. 1 от ГПК, за признаване на устан*ено по отношение на ответниците, че притежават право на собственост върху 3/ 90 ид. части от 3 000 кв. м. от недвижим имот с площ от 5 306 кв. м., находащ се в с. Т., общ. К., нанесен като поземлен имот с идентификатор *****.***.*** /образуван от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 2 000 кв. м. и поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 3 306 кв. м./, по кадастралната карта на с. Т., общ. К.. При настоящото разглеждане на спора страните не изразяват стан*ище.

Първоинстанционното производство е образувано по предявени от Й.П.И. и  М.К.И. - Н. против О.Т.Б. и Ж.В.Б. иск*е за устан*яване на правото им на собственост, като наследниците по закон на М.С.С., б. ж. на с. Т., общ. К., починала на 30. 04. 1945г., върху 3/ 90 ид. части /колкото е квотата им в наследството на М.С./ от  два недвижими имота - дворно място с площ от **00 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор *****.***.***, и дворно място с площ от 3306 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор *****.***.***, по кадастралната карта на с. Т., общ. К.. Съобразно изложените в иск*ата молба твърдения, ищците и ответникът О.Т.Б. са наследници по закон на М.С.С., която придобила право на собственост върху недвижим имот: къща с двор с площ от около 3 000 кв. м. по силата на акт за продажба от **. 11. 1935г. Дворното място било в последствие заснето като имот с идентификатор *****.***.***, с площ от 5 306 кв. м. и за него ответникът О.Т.Б., по време на брака му с Ж.В.Б. се снабдил през **10г. с констативен нотариален акт за собственост по давност. В последствие поземлен имот .*** бил разделен по искане на ответниците на два поземлени имота, с идентификатори .*** и .*** с площи съответно от **00 кв. м. и 3 306 кв. м. Независимо от снабдяването с акт за собственост, имотът продължил да има наследствен характер, съответно правото на собственост принадлежало на всички наследници на М.С.. Ищците настояват за уд*летворяване на претенциите изцяло, претендират разноски.

По реда на чл. 131 ал. 1 от ГПК ответниците са депозирали писмен отг*ор, в който са се противопоставили на осн*ателността на заявените претенции с възражението, че са придобили правото на собственост върху имота поради изтекла в тяхна полза придобивна давност, продължила около 33 години. През този период ответниците манифестирали своето намерение да държат имота като свой, а останалите сънаследници не се противопоставяли. Настоява се за отхвърляне на иск*ете, претендират се разноски.

С оглед релевираните в жалбата оплаквания, д*одите и съображенията, развити от страните в процеса, Добричкият окръжен съд приема за устан*ено от фактическа  страна следното:

Ищците и ответникът О.Т.Б. са наследници по закон на М.С.С., б. ж. на с. Т., общ. К., починала на 30. 04. 1945г. На **. 11. 1935г. същата придобила с акт за продажба, изп*ядан нотариално в Околийския съд в гр. К., правото на собственост върху една къща – стара постройка с две стаи и един /не се чете/, както и нейния двор на площ от около 3 000 кв. м., находящи се в с. Т.С. /днешно с. Т./, граничещи на запас със Ст. Х. и на север с П.С..

В разписния лист към регулационния план на с. Т. ход № *** е записан двор със собственик З.Х.Д., а под него – името на М.С.С., по силата на нотариален акт от 1935 г. собственик на 3 000 кв. м. Под нейното име е записано т*а на Я.К.Я., срещу когото са отбелязани номера на парцели ** и ***,  както и н. а. № **/ 1984г Тези записвания за зачертани и е записано името на Г.И. Д..

В съдебно заседание, пр*едено пред първоинстанционния съд на 29. 01. **13г. /л. 78/, ответникът О.Т.Б. е дал обяснения, че имотът е бил закупен от М. през 1935г., заселен бил от нея, тя живеела с децата си в закупената къща. Тя закупила 3 дка двор, но го разширила, като на нея се водели 3 дка, а другите 3 дка – на син*ете и И. и С.. След като децата на М. от първия и брак се оженили, тя останала в имота с четирите си деца от втория и брак: И., С., Н. и Д.. С. заминал да живее в гр. В., а И. се преместил в с. М.. Последно от децата на М., живущо в имота била майката на ответника, която в последствие се оженила в гр. К.. Родителите му посещавали имота и обработвали дворното място, сеели царевица, тикви. Имотът не бил изоставян. При кадастралното заснемане в имота бил заварен О.Т.Б., който декларирал, че притежава имот с обща площ от 6 дка, като два парцела от по 3 дка., единият от които се водел на М., а другия – на И. и С.. Ответникът поставил в имота барака. Търсил останалите сънаследници, които заявили, че нямат претенции по отношение на имота. Казали му да си документира собствеността. Имотът бил ограден с мрежа, преди т*а бил ограден с каменна ограда, която била съборена при прокарването на пътя за К.. Към настоящия момент дворното място било с площ от 5 300 кв. м. и се владеело от ответника.

Последният се снабдил с н. а. за собственост на недвижим имот, придобит по давност № ***, т. ***, дело № ***/ 04. 05. **10г. на СлВп при КРС, видно от който придобила собствеността върху имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 5 306 кв. м., по време на брака му с Ж.В.Б..

Ответникът О.Б., в подкрепа на правоизключващото си възражение, е ангажирал гласни доказателства посредством разпита на свидетелите М. С.С., В.Т.С. и В.В. Д..

Св. С. е заявила, че преди около десет години ответникът поставил в дворното място, в съседство с имот на свидетелката, дървена барака, около която сеел домати, пипер. Обработвал се около 3 – 4 години. Ответникът поставил оградна мрежа, която вече била паднала, тъй като от много години не бил идвал в имота. Свидетелката знаела от свекърва си, че имотът бил на М..

Св. В.С., живущ в съседство, е заявил пред Районния съд, че помни слабо баба М., от децата и си спомнял само И., когото наричали И.Д.. Той се занимавал в *це и от рано напуснал с. Т.. Никое от децата на баба М. не останало в имота, всички заминали. До скоро имотът не се обработвал, за известно време О. посещавал имота, сложил дървена барака. Свидетелят твърди от десет години да не е виждал ответника в имота. При разг*ори последният твърдял дворът да е нег*.

Св. В., живущ в съседство от южната страна, е посочил, че към 1998г., когато се заселил в с. Т., процесният имот не бил обработван от никого, известно време го орял тъст му и големият му син. В последствие ответникът заявил, че дворът е нег*. В последствие поставил барака в двора, садил домати около нея, сложил отпред оградна мрежа. Свидетелят участвал в нотариалното производство за снабдяване с констативен нотариален акт от страна на ответника, към който момент свидетелят не познавал останалите наследници. В последствие в дома му отишли ищците, които заявили, че са наследници на баба М. и О. им отнел имота.

При п*торно разглеждане на първоинстанционното производство като свидетели са били разпитани п*торно В.Т.С., М. С.С. и В.В. Д., като допълнително са били снети показанията на свидетелите И.Е.Г. и на Т.О. Б..

Св. С. е потвърдил, че не помни колко деца е имала баба М., помни я, като деца е играл в имота и. От няколко година в имота отишъл ответника, поставил в имота барака.

Св. С. е заявила, че познава и ищците, и ответниците. Й.И. била съученичка на дъщеря и. Те плащали данъците на имота. О. работел само част от двора, обработвал го около бараката, която поставил. Изорал градината през **14г.

Св. В. е посочил, че от 1983г. процесният имот бил обработван от О.Т.Б., твърдял, че мястото е нег*о, по наследство от баща му. Имал лози, копаел ги, сеел боб и домати.

Пред Районния съд св. Г. заявил, че от около 15 години виждал ответника в имота, обикн*ено през лятото. От три години свидетелят работел като охрана на комплекс „К.“, до този момент го виждал веднъж годишно.

Св. Тихомир Б., син на ответниците, е заявил, че преди десет години засадил в имота орех, който и до сега растял там. Свидетелят помагал на родителите си при обработването на дворното място.

Районният съд гр. К. е назначил СТЕ, от заключението по която се устан*ява, че първият кадастрален и регулационен план на с. Т. е бил одобрен със Зап*ед № 3897/ 23. 05. 1950г., по който имот с пл. № * е записан в разписния лист на С. С. С.*, а имот с пл. № * – на И. С. С.*, и двамата – син*е на М.С.С.. По разписния лист към втория кадастрален и регулационен план на с. Т., одобрен със Зап*ед № 32/ **. 12. 1985г.,  имотът, с пл. № ***, е записан на З.Х.Д., без отразен документ за собственост. Допълнително срещу пл. № *** са вписани имената М.С.С. с нот. акт от 1935г., Я.К.Я. за 4 **0 кв. м. по н. а. № **/ 1984г., Г.И. Д. за парцели ** и *** по н. а. № **/ 1993г. Със зап*ед № **72/ **. 11. **01г. е бил одобрен кадастрален план на с. Т. по програма „ФАР“, по който имот с пл. № *** е с площ от 9 117. 81 кв. м., записан на З.Х.Д. на осн*ание н.а . № ***/ 1978г., с който тя притежава 2 000 кв. м., имот пл.*, парцел *, кв. **. По този план имот с пл.* е разположен на север от имоти с пл. №№ * * в кв. ** по плана на с. Т. от 1950г. Със зап*ед № 2335/ 14. 11. **06г. е бил одобрен цифр* модел на регулационния плат от 1985г. с пренесена регулация на кадастралния план от **01г. Вещото лице е дало заключение, че закупеният от М.С.С. имот с акт за продажба от **. 11. 1935г., с площ от 3 000 кв. м., граничи от изток и юг с поле, от запад – със Ст. Х., а от север – с П.С.. По така о писаните граници и съседи, две от границите съвпадат с границите на имоти с пл. №№ * * по първия план на с. Т., записани в разписния лист към плана на син*ете на купувачката М.. От север планоснимачните номера * * граничат с пл.*, записан в разписния лист на Д. И.* Я., а от запад – с пл. № 8, записан в разписния лист на Я.К.Я.. На приложената към заключението скица №*, върху извадка от кадастралната карта на землището на с . Т. в зелен цвят и зелени щрихи са пренесени имоти с пл. №№ * * от кадастралния и регулационен план на селото от 1950г., в разписния лист на който имотите са записани на с ин*ете на М.С., като е налице пълно съвпадение. По първия план на с. Т.  от 1950г. имот с пл.№* е с площ от 1960 кв. м., записан на С. С. С.*, имот с пл.№*, записан на И. С. С.* е с 2 760 кв. м., т. е. общо 4 7** кв. м., изчислени графично, обозначени графично със зелен цвят и зелени щрихи на приложената към заключението скица №*. Във втория кадастрален и регулационен план на селото от 1985г. границите на двата имота не съществуват и са част от имот с пл. № *** в кв. **. Според вещото лице, процесните имот по делото са поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 2 000 кв. и поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 3 306 кв. м., обозначени графично със селени линии и зелени щрихи на приложената към заключението скица №*. През годините вещото лице е устан*ила извършването на разпоредителни сделки с имоти с пл. №№ * *.

В рамките на в. гр. д. №*80/ **14г. по описа на ДОС ответникът Б. заявил, че е обединил двата имота с идентификатори .*** и .***. В рамките на т*а производство било назначено допълнителна СТЕ, от заключението по  която се устан*ява, че по действащата кадастрална карта на землището на с. Т. двата имота представляват поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 5 306 кв. м., записани на О.Т.Б.. По действащия ПУП на с. Т. – цифр* модел, одобрен със зап*ед № 2335/ 14. 11. **06г., процесният имот попада в УПИ със следните номера: *** – ***, **** – ***,  *** – ***, ** -*** и частично в УПИ ** – ***, *** – *** и  **** – ***, всички в кв. **. При одобряването на кад. карта на с. Т., процесният имот е част от поземлен имот ***.***. Със заявление от О.Т.Б., с вх. № ***/ 31. 03. **10г. е поискана промяна в кадастралната карта, която е одобрена със Зап*ед № КД – 14 – 08/ 31. 03. **10г., състояща се в отделяне на имот с площ от 5 306 кв. м., представляващ н*ообразуван имот .***.***. С н*о заявление, подадено от ответника с вх. № 94 – 4873/ 14. 05. **10г., е поискана промяна в кад. карта, състояща се в разделянето на поземлен имот .***.*** на н*и два имота, а именно .***.*** с площ от 2 000 кв. м. и .***.*** с площ от 3 306 кв. м. По подадено от ответника н*о заявление с вх. № *****/ 11. 10. **12г. е извършено н*о изменение на кадастралната карта на с. Т., изразяващо се в обединяване на двата поземлени имоти в н* с идентификатор .***.*** с площ от 5 306 кв. м.

При настоящото разглеждане на спора и съобразно задължителните указания на касационната инстанция въззивният съд е назначил СТЕ, от заключението по която се устан*ява, че наследственият имот на М.С.С., е имот с пл.№* с площ от 1 935 кв. м., записан в разписния лист към плана на с. Т. на С. С. С.*, и имот с пл.№* с площ от 2 846 кв. м., записан в разписния лист към плана на И. С. С.*. Общата площ на имота е 4 781 кв. и надхвърля приблизителната площ на имота от 3 000 кв. м., закупен от М.С.С. с акта за продажба от **. 11. 1935г. Имотът, за който ответникът се е снабдил с н. а. за собственост по давност, с площ от 5 306 кв. м., бил с идентификатор .***.***, произлизащ от имот .***.***.

При така изложените фактически данни Добричкият окръжен съд достига до следните правни изводи:

Предявената от Й.П.И. и  М.К.И. - Н. против О.Т.Б. и Ж.В.Б. иск*е за устан*яване на правото им на собственост, като наследниците по закон на М.С.С., б. ж. на с. Т., общ. К., починала на 30. 04. 1945г., върху 3/ 90 ид. части /колкото е квотата им в наследството на М.С./ от  от 3 000 кв. м. от недвижим имот с площ от 5 306 кв. м., находащ се в с. Т., общ. К., нанесен като поземлен имот с идентификатор *****.***.*** /образуван от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 2 000 кв. м. и поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 3 306 кв. м./, са процесуално допустими, страните са легитимирани да участват в процеса, поради което при извършената служебна пр*ерка въззивната инстанция намира обжалваното решение за валидно и допустимо до размера от 3/ 90 ид. части. Първоинстанционното решение е постан*ено свръхпетитум над уточнената от ищците във в. гр. д. №*80/ **14г. на ДОС иск*а молба, за размера над 3/ 90 ид. части до пълния размер на собствеността, притежаван от всички наследници на М.С.С., поради което в тази му част решението следва да бъде обезсилено, а производството по делото – прекратено.

Същото е правилно като резултат, тъй като от събраните по делото доказателства се устан*ява, че през 1935г. общата на страните наследодателка е придобила правото на собственост върху недвижим имот с площ от около 3 000 кв. м. От заключенията на вещите лица по назначените СТЕ се устан*ява, че въпросният имот попада в имоти с пл. №№ * * по първия план на с. Т. от 1950г., чиято обща площ е възлизала на 4 7** кв. м. Вещите лица сочат, че границите на тези два поземлени имота не са били променени с течение на времето. Промяна се отбелязва единствено в кадастралното им заснемане, като тези поземлени имоти отг*арят на имотите с идентификатор .***.*** с площ от 2 000 кв. м. и .***.*** с площ от 3 306 кв. м., образувани при разделянето на имот .***.*** с площ от 5 306 кв. м. и за които имоти ответникът О.Т.Б. се е снабдил с н. а. за собственост по давност по време на брака му с Ж.В.Б.. Към настоящия момент двата поземлени имота с идентификатор .*** и .*** са обединени в имот с идентификатор .***.***, с площ от 5 306 кв. м. Частта от имоти с пл. №№ * * по плана от 1950г., в рамките на които попада закупения от М.С.С. имот, която съответства на имот с идентификатор .*** по кад. карта на с. Т., е обозначена с жълт цвят в скица – приложение №* към заключението на вещото лица по назначената в настоящото производство СТЕ, която е приподписана от настоящия съдебен състав и представлява неразделна част от настоящото решение.

След като е устан*ена идентичността на закупеното от М.С. дворно място и днес съществуващия поземлен имот .*** по кад. карта, за който ответникът се е снабдил с нотариален акт за собственост, то ищците, по силата на наследственото правоприемство от М.С.С., притежават право на собственост върху 3/ 90 ид. части всяка от тях от спорния имот.

Ответникът е релевирал правоизключващо възражение за придобИ.е право на собственост върху целия имот по силата на изтекла в нег*а полза придобивна давност.

Разпоредбата на чл. 79 ал. 1 от ЗС предвижда, че правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез непрекъснато владение за период от 10 години. В отг*ора на иск*ата молба О.Т.Б. е заявил, че е придобил правото на собственост върху процесния недвижим имот на т*а оригинерно осн*ание, поради владението му като свой за период от 33 години. Макар и да не е посочил изрично, с оглед обясненията, които е дал пред Районния съд по п*од уточняване фактическата страна на спора, че в имота е живяла М. С. с четирите деца от втория си брак, като последно в имота била нег*ата майка докато сключила граждански брак, а след т*а семейството и обработвало имота, то следва да се приеме, че фактически ответникът твърди да присъединява своето владение към т*а на своя пряк наследодател. Преки доказателства в тази насока не са били събрани. Нито един от свидетелите не твърди, че Д. С. И. /майка на ответника/ е упражнявала фактическа власт върху имота с намерение да го свои. Напротив, в показанията си свидетелите твърдят, че единствено О.Т.Б. е посещавал имота, обработвал го е, поставил е дървена барака, садил домати и пипер. След*ателно подлежи на устан*яване дали самият ответник е придобил правото на собственост върху имота поради изтичане в нег*а полза на десетгодишна придобивна давност. Показанията на свидетелите са разнопосочни относно периода, в който ответникът е започнал да ползва имота: така св. В. твърди, че О.Б. започнал да обработва имота от 1983г., но св. С. е посочил, че т*а се е случило през последните три години. Св. С. първоначално е заявила, че през последните десет години не е виждала О.Б. в имота, в последствие е потвърдила, че едва през **14г. го е изорал. След*ателно не са налице безпротиворечиви доказателства в полза на ответника да е изтекъл изискуемия от законодателя десетгодишен давностен срок. Освен т*а сам ответникът е заявил, че е търсил останалите сънаследници, след*ателно е знаел, че имотът има наследствен характер. В тази връзка ответникът, като сънаследник, е владелец на собствените си идеални части върху имота, но е държател на идеалните части, собствени на останалите сънаследници. За да обърне държането във владение, ответникът следва да манифестира явно промяната в своето намерение, така че да достигне до останалите сънаследници. Доказателствата по делото не сочат категорично ответникът да е променил своето държане във владение, нито има данни да е отблъснал владението на останалите сънаследници. В този смисъл не е доказал правоизключващото си възражение. Като последица и на осн*ание чл. 587 от ГПК констативният нотариален акт за собственост, с който се е снабдил, следва да бъде отменен до размера на ищц*ите претенции от по 3/ 90 ид. части.

С оглед изхода на спора и на осн*ание чл. 78 ал. 1 от ГПК на ищците следва да бъдат присъдени разноски в размер на 3 016лв. С оглед частичното обезсилване на първоинстанционното решение, на въззивниците следва да бъдат присъдени разноски в размер на 348. 63лв.

Водим от горното и на осн*ание чл. **1 и сл. от ГПК, ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 84/ 11. 07. **14г., постан*ено по гр. д. № 802/ **13г. по описа на Районен съд гр. К. в частта му, с която по отношение на О.Т.Б., с ЕГН **********, и Ж.В.Б., с ЕГН **********,***, е признато за устан*ено, че Й.П.И., с ЕГН **********, и  М.К.И. – Н., с ЕГН **********,***, са собственици на 3/ 90 ид. части всяка от тях от 3 000 кв. м. от недвижим имот, целия с площ от 5 306 кв. м., находящ се в с. Т., общ. К., нанесен като поземлен имот с идентификатор *****.***.*** /образуван от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 2 000 кв. м. и поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 3 306 кв. м./, по кадастралната карта на с. Т., общ. К., обозначен с жълт цвят по скица – приложение №* към СТЕ /л. 30 от в. гр. д. № 712/ **15г. по описа на ДОС/, приподписана от настоящия съдебен състав и съставляваща неразделна част от настоящото решение.

ОБЕЗСИЛВА решение № 84/ 11. 07. **14г., постан*ено по гр. д. № 802/ **13г. по описа на Районен съд гр. К. в частта му относно устан*яването по отношение на О.Т.Б., с ЕГН **********, и Ж.В.Б., с ЕГН **********,***, на правото на собственост Й.П.И., с ЕГН **********, и  М.К.И. – Н., с ЕГН **********,*** за разликата над 3/ 90 ид. части за всяка от тях до пълния размер от 3 000 кв. м. от недвижим имот, целия с площ от 5 306 кв. м., находящ се в с. Т., общ. К., нанесен като поземлен имот с идентификатор *****.***.*** /образуван от поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 2 000 кв. м. и поземлен имот с идентификатор *****.***.*** с площ от 3 306 кв. м./, по кадастралната карта на с. Т., общ. К..

ОСЪЖДА О.Т.Б., с ЕГН **********, и Ж.В.Б., с ЕГН **********,***, да заплатят на Й.П.И., с ЕГН **********, и  М.К.И. – Н., с ЕГН **********,***, сумата от 3 016лв., сторени от тях съдебно – дел*одни разноски.

ОСЪЖДА Й.П.И., с ЕГН **********, и  М.К.И. – Н., с ЕГН **********,***, за заплатят на О.Т.Б., с ЕГН **********, и Ж.В.Б., с ЕГН **********,***, сумата от 348. 63лв., сторени от тях съдебно – дел*одни разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване при усл*ията на чл. 280 ал. 1 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕН*Е: 1.

 

 

 

 

                                                                                               2.