Р Е Ш Е Н И Е

№ 36, гр. Добрич, 22.02. 2016г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публичното заседание на двадесет и седми януари     през  две хиляди и шестнадесета   година, в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА ЖЕЧЕВА                                                         ЧЛЕНОВЕ :          АЛБЕНА ПЕЕВА

                                                        МАРИНА ГЕОРГИЕВА 

 при секретаря  С.Д.    , разгледа докладваното от съдията Албена Пеева  в. гр. д. №762 по описа на Добричкия окръжен съд за 2015г. и за да се произнесе, взе  предвид следното :

Производството е по чл.258   и сл. от  ГПК .

Образувано е по въззивна жалба  от  Община –Добрич против решение  №26/27.10.2015г.т 10 стр.27 ,постановено по гр.д.3711/2014г. ДРС,  с което е признато за установено по отношение на нея,  че дължи на Застрахователно акционерно дружество  „Б. В. И. Г.“С.  ул.“П.“№* сумата от 2343.53лв.главница , представляваща  регресна претенция за изплатено  застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско“ на лек автомобил „А.“* с рег.№ ******** ,собственост на К. С. К. с ЕГН ********** , ведно със законната лихва върху главницата , считано от 25.11.2014г. до изплащане вземането , а така също и сумата  80.96лв.  обезщетение от вреди за забавено плащане  на главницата за периода  28.07.2014г.- 21.11.2013г. в размер на законната лихва ,  за което вземане е издадена заповед № 280/26.11.2014г. за изпълнение на парично задължение  по чл.410 от ГПК  по ч.гр.д. 3338/2014г.ДРС .

Решението било неправилно и необосновано.

Не бил съставен протокол за ПТП ,което съдът пренебрегнал, по категоричен начин не било установено настъпването на ПТП .Не била сключена имуществена застраховка „Каско „ , а приложената била невалидна ,неподписана и недоказано било дали е платена,което сочело на липса на застрахователен договор  .Не били представени Общите условия . За ищеца не било възникнало регресното право ,а исковата претенция била прекомерна. Изготвените калкулации били с неизвестно авторство .

Настоява се за отмяна на решението и присъждане на юрисконсултско възнаграждение. 

Въззиваемият в  отговор чрез адв. Б.Д. оспорва жалбата  .

Настоява за потвърждаване на съдебния акт и присъждане съдебните разноски .   

Жалбата е   подадена в срок и е процесуално допустима .

Разгледана по същество неоснователна , а решението правилно .

         Добричкият окръжен съд като обсъди   събраните по делото доказателства и становищата на страните  намира за установено следното : 

Първоинстанционното производство е  образувано по предявен от  Застрахователно акционерно дружество  „Б. В. И.  Г.“срещу Община гр.Добрич иск за  признаване  за установено по отношение на последната ,  че дължи на Застрахователно акционерно дружество  „Б. В. И. Г.“С.  ул.“П.“№* сумата от 2343.53лв.главница , представляваща  регресна претенция за изплатено  застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско“ на лек автомобил „А.“* с рег.№ ********, собственост на К. С. К. с ЕГН ********** , ведно със законната лихва върху главницата , считано от 25.11.2014г. до изплащане вземането , а така също и сумата  80.96лв.  обезщетение от вреди за забавено плащане  на главницата за периода  28.07.2014г.- 21.11.2013г. в размер на законната лихва ,  за което вземане е издадена заповед № 280/26.11.2014г. за изпълнение на парично задължение  по чл.410 от ГПК  по ч.гр.д. 3338/2014г.ДРС .

Исковата претенция е формирана от сумата  2318.53лв. изплатено обезщетение  и 25 лв. разноски по щетата .

Твърдяно е ,че на 07.05.2014г. лицето К.  Ст.К. е претърпяло ПТП  по време на управление на лек автомобил  „А.“* с рег.№ ******** в гр.Добрич ,ЖК“Д. „ до бл. * като попада в необозначена  и необезопасена дупка на пътното платно. Твърдяно е ,че между страната и К. К.ов са налице застрахователни правоотношения по  застрахователна полица 4704130810000392.Щетите са подробно описани  опис заключение за щета №470413141415434 като : увредени носач ,подкалник , облицовка , кора  под двигател  и шенкел в предна дясна част на автомобила.Оторизиран сервиз е  отстранил повредите по автомобила и  му е преведена сумата от  2318.53лв. като са сторени ликвидационни разноски от 25 лв.

Като причина за настъпване на произшествието е посочена необозначена дупка на пътното платно .

Претендирани са съдебните разноски .

В отговор  ответника  е оспорил иска по основание и размер.

Не било ясно , произшествието да  е настъпило в гр.Добрич. Нямало описание на обстоятелствата и причините за настъпването му. Не била установена локацията  и механизма .Застраховката „Каско „ била невалидна ,тъй като застрахователната полица не била подписана .Не било възникнало право на регрес на ищеца. Вината била на водача на МПС ,а размера на обезщетението бил завишен.

Настоява за отхвърляне на иска и присъждане разноските по делото .

Видно от представената застрахователна полица в заверен препис /л.6/ между страните  е налице застрахователно правоотношение. Горното косвено  се доказва и от представено заявление / л.7/ ,опис на претенцията/ л.10/,доклад по щета /л.19/ и  преводно нареждане за кредитен превод ,в които кореспондират номера на полицата и номера по  щетата .В тази връзка прилагането на Общи условия не е необходимо . Освен това съгласно чл.187 от КЗ/отм./ застрахователния договор влиза в сила  след плащане на цялостната дължима премия или на първата вноска  при разсрочено плащане ,какъвто е случаят.

От показанията на св. К .К.ов  и В. Петров  при главно доказване се установява механизма на извършеното произшествие,  неговото място и настъпилите повреди  вследствие попадането в необозначена дупка,ниската скорост на движение на автомобила, независимо от отсъствието на протокол за ПТП .

Автотехническата експертиза  установява механизма на настъпване на щетите ,настъпилите вреди и средствата необходими за отстраняването им,кореспондиращи с исковата претенция и приложената фактура на л.17. 

От правна страна съдът намира следното :

Съгласно чл.213 ал.1 от КЗ /отм./ с плащането на застрахователно обезщетение  застрахователят встъпва в правата  на застрахования  срещу причинителя на вредата  до размера на платеното обезщетение  и обичайните разноски ,направени за неговото определяне.

При настъпване на застрахователното събитие съгласно чл.193 от КЗ/отм./ застрахователят е длъжен да заплати на застрахования  застрахователно обезщетение или сума.

В случая  ищецът е сторил това  и законосъобразно претендира по реда на регреса сумата от ответника.

Последният се явява собственик  на местен  общински път, където е станало произшествието съгласно чл.3 ал.3 от ЗП и е публична общинска собственост ,съгласно чл.8 ал.3 от ЗП . На него е вменено задължението на основание чл.31 ЗП  да изгражда , ремонтира и поддържа  общинските пътища. Това означава ,че съгласно чл.3 ал.1 от ЗДвП стопанисването се изразява  в поддържане изправността на пътя  ,маркирането му  и сигнализацията .Съгласно чл.167 от с.з. следва да ги поддържа в изправно състояние  и сигнализира препятствията по него  и ги отстраняват във възможно най-кратък срок чрез предоставените  служби за контрол . След като това не е сторено ответникът следва да понесе  отговорност.

Налице е фактическия състав на непозволеното увреждане, поради което искът като основателен и  доказан следва да бъде уважен ,а решението  на първоинстанционния съд  потвърдено .

С оглед резултата от спора на основание чл.78 ал.2 от ГПК  въззивникът следва да заплати на  въззиваемия сторените съдебни разноски в размер  376.75лв.

Водим от горното Добричкият окръжен съд

 

                            Р  Е  Ш  И   :

ПОТВЪРЖДАВА  решение  №26/27.10.2015г.т 10 стр.27 постановено по гр.д.3711/2014г. ДРС.

ОСЪЖДА ОБЩИНА  гр.Добрич да заплати на Застрахователно акционерно дружество  „Б. В. И. Г.“С.  ул.“П.“№* сумата от  376.75лв. разноски по делото за въззивното производство.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  :                                          ЧЛЕНОВЕ  : 1.

                                                                                              2.