О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№ 117/16.02.2016 г.,

град Добрич

 

  ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАД ДОБРИЧ, в закрито заседание от шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                 ЖЕЧКА МАРГЕНОВА

мл.с.   МАРИНА ГЕОРГИЕВА

 

разгледа докладваното от младши съдия МАРИНА ГЕОРГИЕВА, в.ч.гр.д. № 58/2016 г., по описа на Окръжен съд, град Добрич.

С определение № 1060/22.12.2015 г. по в.ч.гр.д. № 751/2015 г. по описа на Окръжен съд, град Добрич, състав на съда прекратява производството и връща делото на Районен съд, град Балчик за изпълнение на процедурата по администриране на частна жалба с вх. № 3403/05.11.2015 г. /пощенско клеймо 03.11.2015 г./, а именно изпращане на същата на Военноморски сили на Република България ЕИК *****, адрес: гр.В., ул. П. № *, представляван от контраадмирал М. А. П. с указания относно възможността да подадат отговор срещу частната жалба с вх. № 3403/05.11.2015 г. /пощенско клеймо 03.11.2015 г./ на Б.Б.Ж., ЕГН **********,***, на основание чл.420, ал.3 във връзка с чл.276, ал.1 ГПК. След изпълнение на процедурата по администриране на частната жалба, на основание чл.276, ал.2 ГПК първоинстанционния съд е изпратил делото по компетентност на Окръжен съд, град Добрич, с оглед на което е образувано  в.ч.гр.д. № 58/2016 г.

Производството е образувано по частна жалба на Б.Б.Ж., ЕГН **********,***, срещу определение № 443/29.09.2015 г. по ч.гр.д. № 307/2015 г. по описа на Районен съд, град Балчик, с което се СПИРА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ по изпълнително дело № 64/2015г., по  описа на СИС при РС-Балчик по отношение длъжника Б.Ж.Б. ЕГН:********** ***, при условията на чл.420, ал.1 ГПК след като същия представи надлежно обезпечение на кредитора, което ОПРЕДЕЛЯ, като парична гаранция в размер на 10664.45лв./десет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 0.45ст./, която молителят следва да внесе по депозитната сметка на Балчишки районен съд- РС-Балчик-BG31FINV91503314793469.

Производството е по реда на чл.420, ал.3 ГПК.

В частната жалба се излагат подробни съображения срещу атакуваното определение, което жалбоподателя счита за неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че представените писмени доказателства са достатъчно убедителни, за да се постанови спиране на принудителното изпълнение на основание чл.420, ал.2 ГПК. Посочва, че образуваното наказателно производство налага да се изчака неговото приключването, тъй като към настоящия момент безспорно са налице спорни, а не безспорни факти. Едва при наличието на влязъл в сила съдебен акт по наказателното производство би могло да се приеме за установено конкретната хипотеза касаеща акта за начет, евентуално с различен по обем и конкретика предмет. За разлика от правото на иск което предполага твърдяно материално право, правото на принудително изпълнение предпоставя доказано право и в този смисъл оспорването от длъжника на съществуването на конкретно изпълняемо право е основание за спиране на производството по чл.420, ал.2 ГПК като по този начин ще се гарантира защитата на длъжника срещу евентуална незаконосъобразност на предприетото, въз основа на заповед за изпълнение, изпълнително производство. Моли се настоящата инстанция да спре принудителното изпълнение по изпълнително дело № 64/2015 г. по описа на СИС при Районен съд, град Балчик на основание чл.420, ал.2 ГПК.

Отговор срещу депозираната частна жалба е подаден, в срок, от Военноморски сили на Република България ЕИК *****, адрес: гр.В., ул. П. № *, представляван от контраадмирал М. А. П., в който се излагат съображения за правилност и законосъобразност на определение № 443/29.09.2015 г. по ч.гр.д. № 307/2015 г. по описа на Районен съд, град Балчик. Моли се настоящата инстанция да остави частната жалба без уважение.

Съдът след като се запозна с материалите по делото, намира депозираната жалба от Б.Б.Ж., ЕГН ********** за допустима, подадена срещу съдебен акт, който подлежи на въззивен контрол; депозирана в срок и от процесуално легитимирано лице.

Съгласно чл. 420 ГПК спиране се налага, само когато заповедта за изпълнение е издадена въз основа на някой от документите по чл. 417, т. 1 - 8 ГПК. В случая заповедта за изпълнение е издадена на основание акт за начет.

Основанията за спиране на изпълнението са предвидени в две хипотези, посочени в чл.420, ал.1 и 2 ГПК: първата - в случай, че длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл.180 и чл.181 ЗЗД, спирането настъпва ex lege и втората при направено искане за спиране в срока за възражение, подкрепено с убедителни писмени доказателства съдът постановил незабавното изпълнение може да го спре, т.е. предвидена е възможност във втората хипотеза, а не задължение за спиране, като преценката е изцяло на съда с оглед представените доказателства.

Въззивната инстанция при проверка на обжалваното определение № 443/29.09.2015 г. по ч.гр.д. № 307/2015 г. по описа на Районен съд, град Балчик е ограничена до преценката относно това дали действително искането е своевременно направено, както и до това дали става въпрос за убедителни доказателства, представени с искането, въз основа на които да се допусне спиране на принудителното изпълнение, които две предпоставки следва да са кумулативно налице. Не следва да взема становище по същество на правния спор.

Искането за спиране на принудителното изпълнение е направено пред компетентния съд, в случая Районен съд, град Балчик. Същото е своевременно депозирано - в срока за възражение срещу издадената заповед № 169/03.08.2015 г., за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 307/2015 г., по описа на Районен съд, град Балчик.

Под убедителни писмени доказателства по смисъла на чл.420, ал.2 ГПК се има предвид доказателства за недължимост на вземането, разколебаващи извода за дължимост на същото, който да следва пряко от наличните по заповедното производство доказателства. Преценката е ограничена само до представените със заявлението по чл.417 ГПК документи и тези депозирани с искането за спиране, поради което настоящата инстанция също е ограничена в тези рамки.

В конкретната хипотеза, заповедта за незабавно изпълнение и изпълнителния лист са издадени въз основа на документ по чл. 417, т. 8 ГПК – Акт за начет рег. № 30-13-685/14.08.2014/2013 г. С депозиране на искането за спиране са представени следните писмени доказателства – постановление за разделяне на делото и образуване на ново досъдебно производство от 18.12.2014 г. на Военно-следствен участък – Варна при Военно-окръжна прокуратура – град С.; Обвинителен акт срещу Б.Ж.Б. на Военно-окръжна прокуратура, град С.; Постановление за привличане на обвиняем / Б.Ж.Б./ от 07.12.2014 г. по ДП № 61-РП/2014 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура – С..

Тези писмени доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност, не разколебават извода за дължимост на вземането, поради което същите не могат да се приемат като убедителни. Обстоятелството, че има водено наказателно производство срещу мичман Б. и разделяне в последствие на същото не оказва влияние върху гражданската отговорност на лицето, срещу което има образувано ч.гр.д. № 307/2015 г. по описа на Районен съд, град Балчик и не обосновава извод за недължимост на вземането, поради което Районен съд, град Балчик правилно е определил, че спирането следва да се реализира при спазването на разпоредбата на чл.420, ал.1 ГПК.

С оглед съвпадащите изводи на Районен съд, град Балчик и на настоящия състав на Окръжен съд, град Добрич, обжалваното определение следва да бъде потвърдено, а частната жалба оставена без уважение, поради нейната неоснователност.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 443/29.09.2015 г. по ч.гр.д. № 307/2015 г. по описа на Районен съд, град Балчик

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:              1.

2. мл. с.