РЕШЕНИЕ       № 16

 

гр.Добрич..18.02..….......................................2016     г.

 

 

в името на народа

 

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД.........ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ  в закрито заседание на осми декември…………………………

през две хиляди и петнадесета                                            година в състав:

 

                                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:Т.СТОЕВА

 

при  секретаря  ……….………………………………. и в присъствието на прокурора...........................…………… ...................................................като разгледа докладваното от съдия докладчик Т.СТОЕВА................Ф.Д.№454

по описа   за 2005 г.    и за да се произнесе взе предвид следното:                                             

         Производството е по реда на чл.595 и сл.от ГПК във връзка с чл.6 ,17 и 37 и  сл.от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и ЗНП.

         Постъпила е молба от  Председателя на СН на сдружение с нестопанска цел с наименование “***“ с.Д.,обл.Добрич,с искане за вписване на промени по партидата на сдружението,а именно:Промяна в състава на управителните органи на сдружението,изменения в устава му,преобразуване на сдружението от такова за извършване на дейност в частна полза в сдружение за обществено полезна дейност.Промяната в Устава включва и промени в целите и средствата за постигането им,промяна в предмета на дейност ,като се предвижда осъществяване на допълнителна стопанска дейност.Избран е нов Председател и представляващ сдружението.

        Искането е основателно и следва да бъде уважено.

        Представени са изискуемите се по ЗЮЛНЦ писмени доказателства: протокол от проведено  общо събрание на членовете на сдружението,свикано законосъобразно,чрез поставяне на покана на общодостъпно място в селото,съдържаща дневен ред,дата и час на провеждане на събранието.Взети са решения за промяна в устава на заявителя,състава на управителните му органи,както и избор на нов Председател и представляващ Сдружението.Налице е необходимият кворум и мнозинство при вземане на решенията.

     Председателят представя нотариално заверен образец от подписа си и съгласие да изпълнява възложената му длъжност.Членовете на УС представят свидетелства за съдимост и декларации за липса на пречки да осъществяват длъжността си.

     Що се отнася до преобразуването на сдружението от частна в обществена полза ,то е допустимо,по аргумент от чл.42 от ЗЮЛНЦ,който въвежда забрана за преобразуване на сдружение ,учредено в обществена полза в такова за извършване на дейност в частна полза ,но не въвежда ограничение за преобразуване на сдружение за осъществяване на дейност в частна полза в сдружение за извършване на обществено полезна дейност.Целите и средствата за постигането им съответстват на изискванията на ЗЮЛНЦ.Предвиден е и допълнителен предмет на дейност,включващ осъществяването на стопанска дейност,за което няма законова забрана,доколкото приходите от дейността ще се използват за осъществяване на целите на сдружението.

   Представена е справка за уникалност на името и доказателства за внесена държавна такса.

   Водим от изложеното Окръжният съд,

        Р  Е  Ш  И:

   ВПИСВА промяна в обстоятелствата по партидата на Сдружение с наименование „***“,със седалище и адрес на управление:с.Д.,общ.Шабла,обл.Добрич,ул.“Девета“№12,вписано при Добрички окръжен съд с Решение №853/18.04.2005г. по ф.д.№454/2005 г.по описа на съда,както следва:

    ВПИСВА промени в Устава на сдружението.

    ВПИСВА преобразуване на сдружението от такова,осъществяващо дейност в частна полза в такова за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

    ВПИСВА изменение на целите на сдружението,а именно:

1.Обединяване на рибарите за защита на техните интереси и цели,относно улова на риба и създаване на материално –техническо обезпечаване.

2.Екологичен контрол и грижа за морската флора и фауна.

3.Създаване  и поддържане на връзки и взаимодействие между хора и организации с цел развитие на капацитета на местната общност в областта на сектор „Рибарство“,разпространяване на информация,обмен на опит и добри практики.

4.Поддържане на икономически и социален просперитет на рибарската област и добавяне на стойност към продуктите на риболов и аквакултури.

5.Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места,посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област,с цел преодоляване на социално икономическите трудности,настъпили в резултата на промени в сектор „Рибарство“.

6.Подобряване на качеството на околната среда в РО.

7.Насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи и отделните рибари в рибарската област.

    За осъществяване на целите си сдружението ще използва следните СРЕДСТВА:

1.Обучение и повишаване на професионалната квалификация на членовете на Сдружението.

2.Организиране и участие в обучения,семинари,конференции и други форуми,допринасящи за реализиране на целите на Сдружението.

3.Участие в състезания и други спортни прояви.

4.Издаване на бюлетини и участие в медийни изяви и привличане на общественото внимание във връзка с постигане на целите на Сдружението.

5.Създаване на организация за материална обезпеченост по изпълнение на целите.

6.Разработване и управление на проекти за решаване на местни проблеми,чрез привличане на  средства за реализирането им от национални и европейски програми и донори на трети страни.

7.Създаване на партньорски отношения с национални и чуждестранни,публични и частни структури.

8.Осигуряване на обмен на информация и успешни практики.

9.Участие в дейности на мрежа от сродни структури.

10.Участие в други сдружения с нестопанска цел-асоциации ,федерации и други със сходен предмет на дейност,в страната и чужбина.

   Сдружението осъществява и ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Сдружението може да извършва  самостоятелно или съвместно с други юридически и физически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на целите си,включително и:

-Издателска дейност

-Консултантска дейност и услуги

-Изготвяне на анализи,организиране и провеждане на семинари,обучения,демонстрации,проучвания,форуми,изложби и др.,във връзка с предмета на дейност и целите на сдружението

-Управление на собствено или предоставено за ползване имущество

-Всяка друга ,незабранена от закона дейност.

    ЗАЛИЧАВА  членовете на  вписаните органи на управление на сдружението.

    ВПИСВА като членове на Управителния съвет,с мандат от пет години следните лица:

1.К. Д. Д. ЕГН **********

2.С. Ж. А. ЕГН **********

3.Е. С. К. ЕГН **********

4.М.Н. К. ЕГН **********

5.Н. Б. Ю. ЕГН **********

   ЗАЛИЧАВА досега вписания Председател и представляващ сдружението.

   ВПИСВА като Председател и представляващ сдружението: М. Н. К. ЕГН **********.

    Решението подлежи на незабавно изпълнение като се впише по партидата на сдружението в регистъра на ДОС за сдружения с нестопанска цел и се съобщи на молителите.

   Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: