Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                                      № 29

                        гр.Добрич  29.02.2016 г.

 

                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Добричкият окръжен съд търговско отделение в закрито заседание

на двадесет и девети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                          СЪДИЯ: ТАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря           като разгледа  докладваното от Т.Ангелова  ф.д.№  8 по описа за 2016 г.и за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството  е по чл.595 и сл. от ГПК във връзка с чл.6,чл.17 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

         Образувано е по повод молбата на Управителния съвет  на новоучредено сдружение с нестопанска цел със гр. Добрич,с която се иска вписването му в специалния регистър при съда за юридическите лица с нестопанска цел.

          От събраните по делото писмени доказателства, съдът приема  за установена следната фактическа и правна обстановка:

         С протокол се удостоверява провеждането на учредително събрание на сдружението,с което е взето единодушно решение за учредяване на юридическо лице – сдружение с нестопанска цел  за приемане на Устав,за избор на управителни органи.

         От данните по тези писмени доказателства,съдът направи след

ните изводи:

         Молбата е основателна и следва да се уважи.

         Налице е валидно взето решение за основаване на юридическо

лице с нестопанска цел,учредено от  8        физически  лица.Даденото наименование не съвпада с наименованието на друга организация,вписана до настоящия момент -чл.7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.Уставът на сдружението съдържа разпоредби относно всички подлежащи на вписване обстоятелства,посочени в чл.18 и чл.20 от закона.Целите,които сдружението си поставя го определят като организация за   дейност в частна  полза .  Целите не са от категорията на забранените от законите и Конституцията на страната.

        Поради всичко това,тъй като се констатира наличие на всички

подлежащи на вписване обстоятелства,и след като съдът прие,че

вписването им е допустимо,на основание чл.595 от ГПК във връзка  с чл.6 ал.1 и чл.18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,Окръжен съд гр.Добрич

                              Р      Е     Ш    И   :

       ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Сдружение   с наименование „***” със :

       СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ –гр. Добрич,бул.”**” № 48

       ЦЕЛИ – разширяване на знанията  и насърчаване на интереса към автомобилизма,техниката,автотуризма ,като хората,които се интересуват от марката Шкода трябва да получат възможността  да се информират по всички интересуващи ги технически въпроси и общи проблеми,да обменят опит,да прекарват заедно свободното си време,организирайки прояви от всякакъв вид,като всички те не са на политическа или верска основа,да кандидатства и участва в различни програми и инициативи,придобиване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране с цел намаляване процента  на пътно транспортни произшествия в страната и повишаване нивото на културата на движение,съдействие за оптимално решаване на обществени проблеми,осигуряване на преимущества и привилегии за членовете  на Сдружението при ползване на услуги и закупуване на стоки от фирми-партньори на Сдружението

      СРЕДСТВА – предоставяне на информация и консултации от Интернет/фейсбук страницата на Сдружението,представяне и обучение в областта на автомобилните технологии ,нововъведения и спортове,организиране и провеждане  и информиране за семинари,конкурси,конференции,кръгли маси,симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти,свързани с автомобилите,друга спомагателна дейност,непротиворечаща на законите на Р България и международното право,както и други дейности,свързани с осъществяване целите на Сдружението

       ПРЕДМЕТ на дейност – организиране на срещи и семинари с членовете на Сдружението,свързани с новостите в световната автомобилна индустрия и в частност на марката Шкода,организиране и провеждане на екскурзионни  автомобилни обиколки за членовете ,семействата им и гости на Сдружението с развлекателна насоченост,популяризиране на дейностите на Сдружението чрез създаване и поддържане на страници в Интернет,издаване на бюлетини,публикации и статии,свързани с автомобилизма и автотуризма,както и с хоби насоченост,организиране на хоби-изложби,културни и обществени инициативи,както и други разрешени от закона дейности с идеална цел,както и допълнителна стопанска дейност,свързана с предмета на основната дейност,за която е регистрирано ,като използва прихода за определените от Устава цели     

      СРОК - сдружението не е ограничено със срок.

         ВИД НА ДЕЙНОСТТА – в ЧАСТНА ПОЛЗА 

      ПРАВИЛА ЗА възникване и прекратяване на членство са предвидени в чл.9 и сл. от Устава.

      ПЪРВОНАЧАЛНИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ – членски внос от 25 лв. годишно – чл.17 от Устава,както и целеви вноски по решение на ОС

      ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ са Общо събрание   и Управителен съвет с председател.

      Членове на Управителния съвет са : И.Ж.И. с ЕГН-**********,П. И. З. с ЕГН-**********,С. В. К. с ЕГН-**********,П. В. В. с ЕГН- ********** и Г. В. В. с ЕГН-**********.

      Сдружението се представлява от председателя И.Ж.И. с ЕГН-********** ***.

      Решението подлежи на незабавно изпълнение като се впише в регистъра и се съобщи на молителя.

       Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                           Съдия: