П Р О Т О К О Л

 

2016 година                                                                                                                  град Д.

Д.КИ ОКРЪЖЕН СЪД                                                                               съдебен състав

На единадесети февруари                                                                                        2016 година

В публично заседание в състав:  

                                                                                        

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛИПТЕН АЛИД

                                           

Секретар: Ж.Х.

Прокурор: ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ

Сложи за разглеждане, докладваното от съдия АЛИД

НОХД № 44 по описа за 2016 г.

На именното повикване в 13:45 ч. се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ  - Д.Н.А.   Редовно призован, воден от органите на ОЗ „Охрана” гр. Д., явява се лично, представлява се от адв. М.С. ***, назначен за служебен защитник от хода на досъдебното производство.

Д.КА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Редовно призована, представлява се от прокурор Вичев.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

АДВ. С.:  Моля да дадете ход на делото.

 

След изслушване становищата на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Н.А. роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********.

 

Председателят разяснява на страните правото им на отвод срещу състава на съда, прокурора, защитника и съдебния секретар, както и правата им по НПК и след като не постъпиха възражения в тази връзка, предоставя възможност на страните да изразят становище относно внесеното споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате и одобрите споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 44/2016г. по описа на Окръжен съд – Д., сключено между Д.ка окръжна прокуратура, обвиняемия и неговия защитник, като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. С.: Постигнали сме споразумение с Окръжна прокуратура град Д., подписано от мен и подзащитния ми, което моля да разгледате и одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

 

Съдът, като взе предвид внесеното споразумение и след изслушване становищата на прокурора и защитниците, приканва обвиняемия да отговори на въпросите,  визирани в чл.382, ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението. Моля същото да бъде одобрено.

 

СЪДЪТ прочита споразумението и на основание чл.382, ал.6 от НПК вписва  съдържанието на окончателния текст в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Д.Н.А. ***, с ЕГН ********** е виновен за това, че:

На 28.12.2015 г. в гр. Д. при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена кожа с намиращи се в нея лична карта на името на П.Г.П., два дамски портфейла от естествена кожа, калъф за очила с чифт очила с диоптър, несесер с козметика, кутия с шоколадови бонбони „Мерси“, рекламен календар, две пакетчета носни кърпички и пари /65 лева/, на обща стойност 263,04 лева, от владението на П.Г.П. от гр. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което на основание чл. 199, ал.І, т.4 във вр. с чл.198, ал.І във връзка с чл.18, ал.І от НК, и чл.55, ал.І, т.1 от НК му се определя наказание „лишаване от свобода” за срок от три години при първоначален „строг” режим  в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието следва да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил задържан и с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 28.12.2015г.  до 11.02.2016г.

 

Деянието е извършено с действие и при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2, пр. първо от НК.

 

На основание чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия Д.Н.А. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 163,76 лева,  които да се заплатят по сметка на ОД на МВР-Д..

 

 

ПРОКУРОР:

 

 

АДВ. С.:

 

 

ОБВИНЯЕМИЯТ:

 

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл.381, ал.5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът на основание чл.382, ал.7 от НПК във връзка с чл.24, ал.3 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И    № 1

 

ОДОБРЯВА постигнатото между прокурор Веселин Вичев, обвиняемия Д.Н.А. и неговия защитник адв. М.С. от ДАК, споразумение за прекратяване на наказателно производство по НОХД № 44/2016г. по описа на Окръжен съд – град Д., по силата на което обвиняемият Д.Н.А. с ЕГН ********** за  това, че на 28.12.2015 г. в гр. Д. при условията на опасен рецидив отнел чужди движими вещи – дамска чанта от изкуствена кожа с намиращи се в нея лична карта на името на П.Г.П., два дамски портфейла от естествена кожа, калъф за очила с чифт очила с диоптър, несесер с козметика, кутия с шоколадови бонбони „Мерси“, рекламен календар, две пакетчета носни кърпички и пари /65 лева/, на обща стойност 263,04 лева, от владението на П.Г.П. от гр. Д. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, следва на основание чл. 199, ал.І, т.4 от НК във вр. с чл.198, ал.І от НК във връзка с чл.18, ал.І от НК и чл.55, ал.І, т.1 от НК да изтърпи наказание „лишаване от свобода” за срок от три години при първоначален „строг” режим в затвор или затворническо общежитие от „закрит” тип.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието следва да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил задържан и с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 28.12.2015г.  до 11.02.2016г.

На основание чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия Д.Н.А. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 163,76 лева по сметка на ОД на МВР-Д..

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №44/2016г. по описа на Окръжен съд – Д..

Определението на съда е окончателно.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14:00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 11.02.2016г.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        СЕКРЕТАР: