Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

14

 

град Добрич, 24.02.2016 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, в публично съдебно заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в  състав:

                                                          

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФЛОРЕНТИНА НЕДЕЛЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ: КАЛИПТЕН АЛИД

                                                             МАРИНА ГЕОРГИЕВА                                                             

                         

при участието на секретар Ж.Х. и в присъствието на прокурор Златко Тодоров, като изслуша докладваното от съдия К.Алид в.н.о.х.д. № 376 по описа за 2015г. на Добрички окръжен съд, за да се произнесе,  взе  предвид  следното:

 

С присъда № ../05.10.2015г. по НОХД № ../2015г. по описа на РС – Генерал Тошево подсъдимият П.К.Ч. бил признат за виновен за това, че на 18.10.2014г. в землището град Генерал Тошево в зоната за граничен контрол, в съучастие като съизвършител с П. Х. Петрова превел през границата на страната с лек автомобил „Фиат Пунто” с рег.№ СА … ТС лицата А.Х.Р., родена на ***г., иракски гражданин и М.Ф.К., роден на ***г., иракски гражданин, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като преведените граждани не са български граждани и деянието е останало недовършено в стадия на опита по независещи от дееца причини – престъпление по чл.280, ал.2, т.т.3 и 4 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК във вр. с чл.18, ал.1 от НК. В тази връзка и на основание чл.54 от НК са му били наложени наказания, съответно: 1/„лишаване от свобода” за срок 1 година и 6 месеца при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, с приспадане на основание чл.59, ал.1 от НК на времето, през което е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”; 2/„глоба” в размер на 1500.00 лева и 3/„конфискация” 1289/1889 идеални части от поземлен имот с площ 1889 кв.м в град Благоевград, местността „Под черквата”, идентификатор 04279.108.2 ведно със сграда с предназначение „друг вид сграда за обитаване” с площ от 124 кв.м , идентификатор 04279.108.2.1. На основание чл.68, ал.1 от НК е било постановено първо и отделно да изтърпи наказанието „лишаване от свобода” за срок от 3 години при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, наложено му по НОХД № ../2008г. по описа на ОС – Благоевград от общо определеното на основание чл.25 от НК във вр. с чл.23, ал.1 от НК наказание „лишаване от свобода” за срок от  1 година и 6 месеца по НОХД № ../2014г. на Окръжен съд – град Добрич и НОХД № ../2015г. на Районен съд - град Генерал Тошево.

Присъдата е обжалвана от подсъдимия чрез процесуалния му представител с претенции за допуснато в хода на съдебното производство съществено процесуално нарушение, както и за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционния акт. Пледира се за отмяна и оправдаване на жалбоподателя поради несъставомерност на деянието по горевизирания престъпен състав, алтернативно - за отмяна на атакуваната присъда и връщане делото на РС-град Генерал Тошево за разглеждане на делото от нов състав.

Представителят на ОП-град Добрич счита жалбата за основателна и прави искане присъдата като незаконосъобразна да бъде отменена изцяло поради липсата на мотиви.

След като обсъди и прецени събраните в хода на разследването материали, становищата и доводите на страните, съдът счете жалбата за основателна по следните съображения:

От приложените по делото мотиви е видно,  че е налице само декларативно посочване на доказателствата, въз основа на които първоинстанционният съд е направил фактическите си и правни изводи, без да им е бил извършен детайлен анализ. Липсва каквато и да е аргументация защо се кредитира една гласна доказателствена съвкупност, а друга – не. При наличие на пълно отричане от страна на подсъдимия на авторството на деянието, изобщо не е била направена съответна съпоставка между обясненията му и другите събрани гласни доказателства. Не на последно място следва да се отбележи, че е недопустимо позоваването на гласни доказателства, които не са били приобщени по съответния процесуален ред, а именно:

- По отношение показанията на свидетелката П. Х. Петрова – В протокола от съдебно заседание, проведено на 05.10.2015г. е извършена отметка, че липсва върнат отрязък от призовка. В същото съдебно заседание пръвоинстанционният съд е приел, че тя не е била открита на адреса и «...без нейните показания в процеса обективната истина ще бъде изяснена», като няма обективирани действия за съответното й заличаване като свидетел от списъка на лицата за призоваване. Впоследствие при изготвянето на мотивите, съдът е приел, че априори одобряването на споразумение между РП- град Генерал Тошево и горепосочената свидетелка за прекратяване наказателното производство, води до приобщаване на материалите по НОХД № ../2014г. на РС – град Генерал Тошево, респективно до ползване с доказателствена сила на събраните гласни доказателства, без да е необходимо да бъде сторено това непосредствено и устно в продължилото производство срещу съучастника й – подсъдимият Ч..

- По отношение показанията на иракските граждани М.Ф.К. и А.Х.Р. – съдът се е позовал, освен на дадените от тях показания пред съдия, приобщени на основание чл.281, ал.1, т.4, пр.1 от НПК и на показанията, дадени в хода на извършените очни ставки, за които изобщо няма произнасяне (Отделно от посоченото, следва да се обърне внимание, че при наличие на ЛНЧ на лицата и липсата на данни, че са напуснали пределите на РБ, биха могли да се извършат и допълнителни процесуално-следствени действия за откриването им).

- По отношение на показанията на Гавраил Истилиянов Димитров – показанията му, дадени пред орган на досъдебното производство, извършвил действия по делегация в друг съдебен район, са били приобщени на основание чл.281, ал.10 от НПК, без да се провери налице ли са били визираните предпоставки в чл.281, ал.1 от НПК, включително и на ал.5 от с.чл. на НПК.

Във връзка с изложеното, съдът намира, че позоваването на гласни доказателства, които не са били събрани по надлежния ред, както и формалното им изброяване с останалия доказателствен материал, без осъществяване на анализ за наличие на вътрешна съгласуваност помежду им, респ. за съответствие с другите приобщени доказателства, дават основание да се приеме, че поднадзорният акт не е обоснован. В конкретния случай липсват мотиви, въз основа на които може да се проследи начина на формиране на вътрешното убеждение на съдебния състав относно фактическите констатации и правните изводи. Ето защо, независимо, че от въззивната инстанция биха могли да бъдат отстранени част от допуснатите процесуални нарушения при събиране на доказателствата, следва делото да бъде върнато за повторно разглеждане от нов съдебен състав в РС- град Генерал Тошево  поради невъзможността да бъде санирано неизпълнението на разпоредбата на чл.305, ал.3 от НПК за обосноваване на крайния съдебен акт(В мотивите се посочват установените обстоятелства, въз основа на кои доказателствени материали и какви са правните съображения за взетото решение. При противоречия на доказателствените материали се излагат съображения защо едни от тях се приемат, а други се отхвърлят).

С оглед констатацията за допуснато съществено процесуално нарушение от категорията на абсолютните при постановяване на първоинстанционната присъда-липса на мотиви/чл.348, ал.3, т.2, пр.1 от НПК/, настоящият съдебен състав не би могъл да се произнесе по другите, наведени в жалбата основания за неправилността й, а те следва да се имат предвид при новото разглеждане на делото.

По изложените съображения и на основание чл.335, ал.2 от НПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

Отменя изцяло присъда № ../05.10.2015г. по н.о.х.д. № ../2015г. по описа на РС- град Генерал Тошево и връща делото за разглеждане от нов състав.

Решението е окончателно.

 

 

                    Председател:                                                     Членове: 1/                             

 

                    

                                                                                             2/