О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 21

град ***, 03.02.2016г.

***ки окръжен съд, наказателно отделение,

в закрито съдебно заседание

на трети февруари, две хиляди и шестнадесета година,

Председател: Калиптен Алид,

разгледа н.ч.д.№ 36/2016г. на ОС-град ***,

 докладвано от съдия Алид

 

Производството е образувано по реда на чл.243, ал.3 от НПК по жалба на Д.И.Д. срещу постановление с изх.№ 881/2015г. от 14.01.2016г. на ОП – град ***, с което на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 37/2015г. на ОСл.О при ДОП, водено срещу Д.С.Д., ЕГН ********** за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 във вр. с чл.115 от НК, а именно за това, че на 12.07.2015г. в град Балчик предумишлено умъртвил Д.Х.Д. по особено мъчителен за жертвата начин.

Д.И.Д. извежда активната си легитимация с качеството си на наследник на пострадалата. Същият оспорва законосъобразността и обосноваността на атакуваното постановление и иска неговата отмяна, респективно връщане на делото за извършване на допълнителни процесуално-следствени действия.

След като обсъди и прецени материалите по делото, съдът взе предвид следното:

Съгласно разпоредбата на чл.74, ал.1 от НПК пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. Алинея 2-ра на същия член обективира специалната хипотеза на трансформация на горевизираното право, а именно, че при смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.

По отношение на Д.И.Д. с материална законна сила (със сила на пресъдено нещо), изразена в правилото „non bis in idem/чл.24, ал.1, т.6 от НПК/ има влязла в сила на 04.04.2008г. присъда по НОХД № 653/2005г. по описа на Окръжен съд – ***, с която е признат за виновен за това, че на 12.07.2015г. в град Балчик предумишлено умъртвил Д.Х.Д. по особено мъчителен за жертвата начин – престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 във вр. с чл.115 от НК, като му е било наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 19 години при първоначален усилено строг режим на изтърпяване на наказанието.

Дотолкова, доколкото по силата на горепосочения краен съдебен акт именно жалбоподателят е причинил неимуществените вреди от престъплението – предмет на разглеждане в настоящото производство, същият към момента не може да има качеството на пострадал, както и да се ползва от произтичащите от това права (недопустимо е да се черпят позитиви от собствено неправомерно поведение).

В този ред на мисли Д.И.Д. не е легитимиран да оспорва пред съда прекратяването на наказателното производство срещу Д.С.Д. за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 във вр. с чл.115 от НК, тъй като процедурата по чл. 243 от НПК обезпечава интересите само на лице, което при предпоставките на НПК може да встъпи като граждански ищец и/-или частен обвинител в наказателния процес. Липсата на активна процесуална легитимация води до недопустимост на жалбата, поради което същата следва да бъде върната, а производството по делото - прекратено. Това от своя страна с оглед искането на жалбоподателя и за възобновяване на наказателното производство, приключило с влязла в сила присъда срещу него, не го лишава от възможността да сезира по реда на йерархичния контрол по-горестоящата прокуратура или в изключителни случаи главния прокурор относно законосъобразността на акта по същество.

Предвид изложените констатации и съображения, на основание чл.323, ал.1, т.3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Връща като недопустима жалбата на Д.И.Д. срещу постановление с изх.№ 881/2015г. от 14.01.2016г. на ОП – град ***, с което на основание чл.243, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.24, ал.1, т.1 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 37/2015г. на ОСл.О при ДОП, водено срещу Д.С.Д., ЕГН ********** за престъпление по чл.116, ал.1, т.6, пр.2 във вр. с чл.115 от НК и прекратява производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред АС - град *** в 15-дневен срок от уведомяването.

 

 

                                                  Съдия-докладчик: