П Р О Т О К О Л

 

08.02.2016г.                                                          гр.***

 

***КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ на осми февруари                                                           2016 година,

в публично съдебно заседание в следния състав :

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АНГЕЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

АТАНАС КАМЕНСКИ  

 

Секретар – А.Н.

Прокурор –  ЗЛАТКО ТОДОРОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанас Каменски

ВЧНД дело № 42  по описа за 2016 год.

На именно повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА *** – Редовно призована се представлява от прокурора Тодоров.   

ОБВИНЯЕМИЯТ – Р.Г.Р. – Редовно призован, се явява лично, представлява се от адв. В.В. от ВАК, редовно упълномощен пред настоящата инстанция.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. В.  – Да се даде ход на делото.

Съдът с оглед липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На основание чл. 274 от НПК, съдът разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу членовете на състава, прокурора и секретаря, както и правата му, предвидени по НПК.

Адв. В.  – Нямаме възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря. Моя подзащитен  е запознат с правата си, съобразно НПК.

Съдът запитва страните имат ли искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Няма да соча нови доказателства.

АДВ. В. –    Подали сме жалба, водим един свидетел, който вие ще прецените дали да бъде разпитан в днешното заседание, казва се К.Н.К., който е като наставник на Р.Р.. Става въпрос обстоятелствата, около които той е задържан.  Подготвил съм няколко от доказателствата, че Р. има постоянен адрес, има место за призоваване, където не е бил призован от органите и в този аспект искам да представя доказателства за постоянния му адрес. Пуснал съм молба до ***, където е постоянният му адрес във ***  и където до този момент, поне според органите на МВР, на место, аз съм искал справка, която да я представя,  но срока беше много кратък, ви моля ако е възможно да бъде изслушан първо Красимир Костов – неговия наставник  и по доказателствата, тъй като е втора инстанция, но аз съм нает като адвокат от няколко дена, ще ви помоля да бъдат приети, като целта на тези доказателства, които представям, това са 12.11.2015г. че е бил на место, викан е в районна прокуратура *** и не е търсен на адрес. Не е търсен на адреса и на 30.11.2015г., където също се е явил, има тук органи, които са били,  взета му е колата, за която той си е подал жалба и до този момент не му е върната. Има обратни разписки, където е посочено, че на този адрес е постоянен, живее, познават го органите на МВР, познават органите на МВР и Красимир Костов, на който постоянен адрес е негов личен записан. Моля да ги приемете към писмените доказателства по делото.

ПРОКУРОРЪТ – Щом са писмени доказателства, считам че няма пречка да бъдат приети, отделен е въпроса как ще бъдат ценени от ваша страна. По отношение на разпита на свидетеля, ние сме на дело за мярка за неотклонение, не е по същество, че да бъдат допускани свидетели до разпит.

 

По доказателствата, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към писмените доказателства по делото днес представените от защитата: Удостоверение за настоящ адрес изх.№ 021/06.02.2014г.; Придружително писмо от ОП – *** с рег.№ 4174/2015/12.11.2015г. Постановление на Окръжна прокуратура – *** с рег. №4174/16.12.2015г.; Постановление на РП – *** с рег. №12304/05.10.2015г.; Наказателно постановление на МВР гр. *** №445а-651/16.09.2015г.; Разписка за предадени вещи от 30.11.2015г.; Разписка за предаване от 30.11.2015г.; Обратна разписка от 23.12.2015г.; Постановление на АП – *** с рег. № 1540/15/08.01.2016г.

Относно искането за допускане до разпит на лицето Красимир К.Н.К. като свидетел по настоящото производство, съдът счита, че не се намираме във фаза, в която искането е допустимо, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на защитата за допускане до разпит на лицето К.Н.К..

 

С оглед липсата на други искания по доказателствата, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. В.   Уважаеми господа окръжни съдии,  от името на моя клиент  Р.Г.Р., обвинен за това, че на 13.10.2015г. в гр. ***  е отнел чужди движими вещи - мобилен телефон на стойност 179 лева, СИМ карта на стойност 6 лева, или общо 185 лева от владението на М.И.М. от гр. *** с  намерение противозаконно да ги присвои, като е употребил за това сила, престъплението му е по чл. 198 ал.1 от НК, срещу което в законоустановения  срок сме подали молба мярката "Задържане под стража" да бъде отменена, която считаме за неправилна, незаконосъобразна и в разрез с нормите на европейското законодателство.

По никакъв начин до момента не е доказано, че авторството на престъплението е моя доверител, като се има предвид мястото на извършване, начина на разпознаване, както и бланкетната форма  на обвинението. В обстоятелствената част на повдигнатото обвинение не са посочени факти, които обуславят обективни и субективни принципи на престъплението в случая по чл. 198 ал.1 от НК и участието му на доверителя ми, като обвиняем по него считам, че по никакъв начин не е доказано нито използването на сила, какъв е  характера на насилието, какво е било заплашването и естеството създала самата опасност за живота и здравето на пострадалата. Какво е психофизическото състояние на пострадалата, къде се намира предмета, който е ограбен. По никакъв начин няма още на първия етап взети следи от обувки, посоченото облекло и начина на разпознаването му,  видеоконферентната  връзка, която е осъществена от нейния приятел, както и за нас остава изключително трудно да възприемем, че установената връзка според Захариев, приятеля, на която е дала показания, е възможно даже и  при най-добрия обхват, начина по който той го е видял във видеоконферентната  връзка между него и обвиняемия. Тежестта на доказване на престъплението е единствено и само на прокуратурата и с цел на същността да се попречи на обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление.  Посочих още в началото и доказателства,  че той първо не е търсен от органите на досъдебното производство, като се има предвид установените  начини – телеграма, изпращане на запитване с официален текст,  по никакъв начин не е търсен на неговия адрес, където е посочил, а именно този, който посочихме ние в ***, където се намира и работи през това време. Млад е, има добри характеристични данни, които са свързани с работодателите му. Това, че по някакъв начин в миналото е имал провинения, той си ги е излежал и ако има нещо, за което да е бил обвинен преди, в условията на неговия по-предишен начин на живот,  той си е изтърпял целите на наказанието, които са били предвидени към момента.

Счита, че мярка за неотклонение е много тежка "Задържане под стража", моля да бъде първо да бъде отменена мярка за неотклонение "Задържане под стража"  на обвиняемия и да му наложите мярка, която считаме, че е подходяща за него, "Домашен арест" на адрес гр.  ***, обл. ***,  ул. „Георги Петлешков” №28, за която сме предоставили доказателства и на тази тема. Считам, че независимо от това, което е посочено в характеристични данни предполагам, че  от ***, от кварталния, че той не уважава закона, че по никакъв начин не искал да се поправи, времето и начина, по който говорят работодателите, където е бил в ***, както и неговия наставник, който помолих да бъде изслушан, са в противовес с това, което е посочено там. Сериозен, ангажиран, вземал е всякакви към себе си трайните си навици, които са били в Бойчиновци и иска наистина да се поправи, иска наистина  да вземе в едно общество като нашето едно достойно място, което считаме че времето е единствения съдник, който може да докаже дали сме прави в тезата си.

 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми господа окръжни съдии, считам, че жалбата срещу определение №38/01.02.2016г. по ЧНД 130/2016г. по описа на РС гр. *** е неоснователна.  Настоящото дело е във фаза за мярка за неотклонение и на този етап е необходимо достатъчно от събраните към този начален момент на разследване  доказателства да се изведе извода, че е налице обосновано  предположение,  че обвиняемият е автор на деянието, а това не е фаза в процеса, в която да се разисква по същество едва ли не дали той е виновен или не за извършеното престъпление, за което е обвинен. Именно заради това считам, че от наличните към момента доказателства, а именно  разпитите на свидетели, извършеното разпознаването, извършената техническа  експертиза, както и приложените разпечатки от мобилните оператори, може да се изведе такова обосновано предположение, че именно  Р. е автор на престъплението, за което му е повдигнато обвинение, то е за извършен грабеж по чл. 198 ал.1 от НК, всички знаем, че това е тежко умишлено престъпление. От друга страна в този момент следва да се прецени дали е налице реалната опасност същият да се укрие и да продължи да извършва престъпления. Аз напълно споделям извода на РС – ***, че е налице такава опасност той  да продължи да извършва такива престъпления. От една страна самия закон презюмира, че такава опасност е налице, съгласно чл. 61 ал.2 т.2 от НПК, но считам, че от данните за личността може да се изведе този извод. Видно от свидетелството за съдимост е видно, че той е многократно осъждан, за около 2 години е извършил 19 престъпления, вярно е, че те са при условията на продължавано престъпление, но всяко все пак си е факт, че е имало отделно извършено престъпление за кражби и последното е за грабеж, настоящото също е за грабеж. За мен към момента в делото има налице лоши характеристични данни, за мен тези два факта също могат и обосновават извода, че е налице реална опасност същия да се укрие и да продължи да извършва престъпления. Предвид на всичко това, аз считам, че извода на ДРС е правилен, законосъобразен и наложената мярка за неотклонение е правилно и законосъобразно наложена и моля да потвърдите определението на ДРС.

 

Съдът предоставя на обвиняемия последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Аз изобщо не съм се занимавал от  година  и половина с такива престъпления. Аз работя и не искам да влизам в затворите да лежа цял живот. Това, че някакъв си телефон, аз нямам нищо общо с това, не знам.

 

***кият окръжен съд, съобразявайки се със становището на страните, мотивите в атакувания съдебен акт, както и събраните в хода на досъдебното производство доказателства, взе предвид следното:

Срещу Р. е повдигнато обвинение по чл. 198 ал.1 от НК предмет на ДП №928/2015г. по описа на Първо РУ на МВР гр. ***. От събрания в хода на разследването доказателствен материал,  а именно показанията на пострадалата, извършеното от нея разпознаване на лица по снимка, приложените в писмен вид трафични данни, както и заключението по изготвената техническа експертиза на същите, може да се направи обосновано в достатъчна степен предположение, че обв. Р. е извършил вмененото му престъпление. Видно от приложената справка за съдимост, въпросното деяние е осъществено след като Р. е бил осъждан за престъпления от общ характер и е изтърпял наказание лишаване от свобода за срок, надхвърлящ една година / НОХД №424/2013г. на РС гр. Балчик/. Във връзка с изложените констатации първоинстанционния съд правилно е преценил, че следва да приложи разпоредбата на чл. 63 ал.2 т.2 от НПК, доколкото самия закон е презюмирал опасността обвиняемия да се укрие и/или да извърши престъпление. От друга страна въпросната опасност недвусмислено може да бъде изведена от данните за съдебното минало на лицето и от изключително лошите характеристични данни. Що се касае до представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства няма никакво основание да се приеме, че установяваните от тях обстоятелства са годни да предотвратят така обсъжданата опасност.

 

Предвид изложените съображения, ***кият окръжен съд на осн. чл. 64 ал. VІІІ от НПК,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:  23

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение № 38 от 01.02.2016г. г. по ЧНД № 130/2016г., по описа на Районен съд гр. ***, с което по отношение на Р.Г.Р.  с ЕГН **********, обвиняем по досъдебно производство № 928/2015г. по описа на  Първо РУ при ОД на МВР гр. ***, с което му е взета мярка за неотклонение  “Задържане под стража” .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

Делото приключи в 14:55 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:                   1.

 

 

                                                                                      2.

                             СЕКРЕТАР: