О   П   Р   Е  Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                                  

                                                     № 60

                              гр.Добрич, 29 февруари 2016 г.

 

 

                В     И   М   Е   Т   О     Н   А     Н   А   Р   О   Д    А

 

 

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и девети февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФЛОРЕНТИНА НЕДЕЛЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: АТАНАС КАМЕНСКИ

                                                                 КАЛИПТЕН АЛИД

 

 

разгледа докладваното от съдия Флорентина Неделчева вз.ч.н.д. № 81  по описа на 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по реда на  чл.243 ал.6 от НПК.

С Определение № .. от 05.02.2016 г. по ч.н.д. № ../2016 г. Балчишкият районен съд е потвърдил изцяло Постановление от 14.01.2016 г. на прокурор при РП-Балчик, с което е прекратено досъдебно производство № ../2014 г. по описа на РУ на МВР – Балчик, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.210 ал.1 т.3 от НК на основание чл.243 ал.1 т.1 във връзка с чл.24 ал.1 т.1 от НПК като обосновано и законосъобразно и е оставил без уважение жалбата на М.И.С..

Срещу определението е подадена жалба от М.С. с оплаквания за нищожност и за незаконосъобразност с искане за отмяната му и връщане на делото за продължаване на досъдебното производство.

Окръжният съд, съобразявайки се с оплакванията в жалбата, мотивите на обжалвания съдебен акт вкл. и на прокурорския акт, събраните в досъдебното производство материали, приема от фактическа и правна страна следното:

От приложеното съобщение се установява, че жалбоподателят е уведомен за атакувания съдебен акт на 15.02.2016 г., а жалбата е подадена на 15.02.2016 г. Следователно същата е в срока по чл.243 ал.6 от НПК, допустима е и  разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

С обжалваното определение районният съд, за да потвърди атакуваният прокурорски акт е приел, че изводите направени в него са правилни и обосновани. Счетено, че от събраните в хода на досъдебното производство материали не се установява спрямо М.С. да е извършено престъпление, а именно: измама, чрез продажбата на притежаваните от него земеделски земи от пълномощника му Михаил И. на него самия. Крайният извод е, че  не се съдържат данни за извършено престъпление.

Тези изводи в обжалвания съдебен акт изцяло се споделят от въззивния съд, тъй като прокурорът се е произнесъл при изяснена фактическа обстановка, касаеща процесната сделка.

Съображенията на Окръжния съд са следните: 

Към жалбата е приложено Постановление от 30.04.2014 г. на прокурор при Апелативна прокуратура-Варна, с което са отменени постановленията на РП-Балчик и ОкП-Добрич за отказ за образуване на  досъдебното производство и същото е върнато на РП-Балчик за образуване на такова производство.

Въз основа на това разпореждане, РП-Балчик е образувала досъдебно производство № 116/ 2014 г. по описа на РУ на МВР-Балчик. В хода на същото са извършени редица процесуално следствени действия, а именно: разпит на свидетели, очни ставки, приети са писмени доказателства вкл. и нотариално дело, експертиза.

С оглед на така събраните по реда на НПК материали в м.01.2016 г. наблюдаващият прокурор при РП-Балчик е преценил, че деянието не представлява престъпление от общ характер вкл. и измама и е прекратил производството.

Прокурорският акт е бил съобщен на М.С. на 20.01.2016 г. с обратна разписка. На 22.01.2016 г. същият подава жалба до Окръжна прокуратура-Добрич, която с писмо от м.02.2016 г. препраща жалбата му по компетентност за произнасяне на РС-Балчик.

Съдът с определение от м.02.2016 г.  се произнася като неговият акт е обжалван пред Окръжен съд-Добрич.

Съгласно чл.243 ал.3 от НПК постановленията за прекратяване на досъдебните производства на прокурорите от РП в седмодневен срок от получаване на съобщението за тях, подлежат на обжалване пред съответния първоинстанционен съд.

М.С. е обжалвал прекратителния прокурорски акт в този законов срок, поради което правилно и законосъобразно, Окръжна прокуратура-Добрич е препратила жалбата му до РС-Балчик. Когато тези актове се обжалват в посочения срок компетентен е само и единствено съдът да се произнася по тях, но не и по-горния прокурор. Последният /по-горния прокурор/ има право да се произнася по такива жалба само ако прекратителният прокурорски акт е влязъл в сила и по него не се е произнесъл съдът по реда на чл.243 от НПК.

От друга страна произнасянето на прокурор от АП-Варна е от 2014 г., като неговите указания са били изпълнени, а именно: било е образувано досъдебно производство и са събирани доказателства по реда на НПК т.е. в периода 2014-2016 г. същото се е развивало и прокурорът при РП-Балчик има право на ново произнасяне с оглед събраните материали.

С оглед изложените фактически и прави изводи, Окръжният съд приема, че оплакването в жалбата за нищожност на обжалвания съдебен акт на РС-Балчик се явява неоснователно т.е. РС-Балчик се е произнесъл в рамките на предоставената му с чл.243 ал.4 от  НПК компетентност при сезиране от пострадал в съответствие със закона.

Измамата като престъпление с основните елементи от изпълнителното деяние е уредена в чл. 209 ал.1 от НК, в конкретния случай, а именно: трябва да има цел да се набави за себе си имотна облага, във връзка с тази цел да възбужда или да поддържа у някого заблуждение като по този начин бъде причинена имотна вреда.

От приложеното нотариално дело се констатират следните обстоятелства: На лист 13 от него се намира нотариално завереното пълномощно, с което М.И. Станчев упълномощава Михаил Станчев И. т.е. своя племенник като същото е подписано от упълномощителя. При елементарен преглед на това пълномощно се установява, че същото е близо страница и половина, част от имотите са изписани с по-тъмен шрифт. Пострадалият М.С. се оплаква, че не чува добре, но не се оплаква от невъзможността да чете т.е. да прочете това толкова дълго по текст пълномощно, с което по неговите твърдения упълномощава племенника си само и единствено да получава рентата от неговите земи.  Заверката е осъществена в м.01.2011 г. като нотариалният акт, с който пълномощника прехвърля правото на собственост върху тези земи, е съставен м.02.2011 г. т.е. от датата на това прехвърляне до оплакването на С. в 2014 г. за извършена спрямо него измама са минали две години като самият той свидетелства в м.06.2014 г., че от две години знае за това прехвърляне след като е направил справка при секретаря на нотариуса /лист 80-81 от д.п./.

От друга страна в самия нотариален акт за покупко-продажбата със съгласието на купувачът Михаил И. има следната клауза: „Продавачът т.е. М.С. запазва правото си да получава добивите от продадените имоти - в натура или в пари до края на своя живот”. За изпълнение на това задължение по този договор свидетелства вкл. и пострадалия М.С..

Достатъчно е да се установят посочените по-горе факти, за да се направят няколко извода, а именно: първо- Михаил С., когато е подписвал пълномощното не е бил въведен в заблуждение, че дава право на пълномощника, своя племенник да продаде земите му вкл. на себе си; второ- че тази сделка  е била известна в периода 2011г.-2014 г. на М.С. т.е. той не е възразил срещу нея, следователно не се е чувствал измамен ; трето- реално Михаил И. е получил голата собственост върху тези земи, а всички добиви от нея са били запазени в полза на продавача М.С. до края на живота му вкл. той е издържан от тях чрез действията на Михаил И..

 Посочените обстоятелства по един безспорен начин доказват, че чрез посочената покупко-продажба не са извършени каквито и да било измамни действия спрямо собственика на земите-жалбоподател т.е. не е налице нито един от елементите на престъплението измама.

Този краен извод се налага и от другите събрани в хода на досъдебното производство материали, които Окръжният съд детайлно не разглежда, тъй като  те вече са били на вниманието на районния прокурор и на първата инстанция вкл. са разгледани от тях подробно.

Окръжният съд, съобразявайки се с изложените фактически обстоятелства и правни изводи, счита, че обжалваното определение се явява обосновано и законосъобразно като трябва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна- без уважение.

ВОДИМ ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ, ОКРЪЖНИЯТ СЪД

                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  :

ПОТВЪРЖДАВА  Определение № .. от 05.02.2016 г. по ч.н.д.№ ../ 2016 г. Балчишкия районен съд,с което е потвърдено изцяло  Постановление от 14.01.2016 г. на прокурор при РП-Каварна за прекратяване на досъдебно производство № ../2014 г. по описа на РУ на МВР-Балчик.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:  1.                   2.