Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№____15___/ 16.02.2016 год.   гр.Добрич

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ  окръжен съд ТЪРГОВСКО                       отделение

На двадесет и девети януари                                                   2016 год.

          В открито заседание в следния състав:

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:          АДРИАНА ПАНАЙОТОВА

 

Секретар:Б.М.-Юсуф

          като разгледа докладваното от съдията Адриана Панайотова

търговско    дело       № 129                     по описа  за 2015 год.

за да се произнесе съобрази следното:

 

          Търговско дело129/2015г. по описа на Добричкия окръжен съд  е образувано по искова молба   на     «***»ЕООД ЕИК-***,гр.Варна срещу  ЕТ»***-К.К.»***.Тошево,с която се иска от съда осъждането на ответника за:

          1./ сумата от 60 000 лв., представляваща неустойка за неизпълнение на чл. 12 от Договор за покупко-продажба на зърнени храни от 17.02.2015 г.,  и

          2/ за сумата от 2066.40 лв., представляваща обезщетение за вреди от неизпълнение на договор за покупко-продажба на зърнени храни от 17.02.2015 г., сключен между ЕТ „*** - К. К." като продавач" и „***" ЕООД,  разходи за транспорт по връщане на продукция с лошо качество,ведно със  законна лихва върху сумите. 

          Основава претенцията си от неизпълнен договор  за покупко-продажба на царевица,произведена от търговеца.От договорените 1 000 тона,ответникът доставил само 720.5 мт с добро качество.По тази причина за  връщане на продукцията с лошо качество ,направил разходи за транспорт в размер на 2 066.40 лева.

          В срока по чл.367 ГПК, ответният ЕТ *** -К.К. е депозирал отговор на исковата молба, с който оспорва исковете  по основание и размер.Сочи,че ищецът не го е уведомявал за доставка на царевица с лошо качество.

          Прави възражение за неизправност на кредитора -ищец по отношение изпълненията му задълженията му по чл. 5 и чл.6 от договора,във връзка с чл. 324 от ТЗ и чл. 195 от ЗЗД;прави възражение,че  клаузата на чл. 12 от договора е нищожна поради противоречие с добрите нрави и възражение  за нищожност на договора от 17.02.2015 г. за покупко-продажба на зърнени храни, поради липса на съгласие. Твърди, че договорът не е подписан от лицето, сочено като законен представител на купувача.

            При условията на алтернативност с изложените възражения, заявява искане за намаляване, респ. освобождаване от задължението за заплащане на неустойка на основание чл. 83, ал.1 от ЗЗД ,предвид неизпълнение на задълженията на кредитора по чл. 5 и чл.6 от Договора от 17.02.2015 г., респ. неизпълнение на задълженията му по чл. 324 ТЗ и чл. 195 ЗЗД, поради което и същият не може да търси отговорност за неизпълнение в качествено отношение.

               Добрички окръжен съд,приема за установено от фактическа и правна страна следното:

            На   17.02.2015 г. между ЕТ „*** - К. К."  и „***" ЕООД бил сключен в писмена форма договор,по силата на който ЕТ „*** - К. К." се задължил да продаде на „***" ЕООД  1000 тона царевица,реколта 2014,произведена от ответния едноличен търговец,при цена от 300 лева за тон.

          Било уговорено в чл.5 от Договора,че окончателното приемане на стокатата като количество и качество ,ще се извършва в базата на купувача,въз основа на кантарна бележка и анализно свидетелство,а в чл.6-че продавачът има право да изпрати свой представител при пиемането на стоката в базата на купувача за паралелен анализ.В чл.7 от Договора са посочени качествените характеристики на царевицата,относно 3 качествени показателя-влага-макс 14,5%,чужди примеси-макс.2% и счупени-макс.4 %.

         В договора не е предвиден срок за изпълнение на взаимните задължения.

         Съгласно чл.12 от Договора,страните са уговорили заплащането на неустойка до двадесет процента при доставка на количества,отклоняващи се от договорената спецификация.

         Страните не са представили приемо-предавателни протоколи или кантарни бележки от базите на купувача,нито анализни свидетелста,издадени от лабораторията на купувача,така както е уговорено в чл.5 от Договора.

          Не се спори,а се и установява от представените писмени доказателства,че ищецът е превел авансово към 23.02.2015 г. на ответника сумата 295 500 лв.,че част от доставената царевица е върната и съответно ответния едноличен търговец е върнал сумата от 79 326 лв. на 27.02.2015 г.

              Назначената по делото съдебно икономическа експертиза установява,че съгласно  кантарните бележки,оформяни в базата на товарене от ЕТ“*** К.К.“*** са били изпратени 907,160 тона царевица  в периода 18-23.02.2015 г.или не е било доставено количество от 92,840 тона.

              Съгласно кантарните бележки оформени от ЕТ“*** К.К.“ и представените пътно-прехвърлителни разписки са доставени 734,960 тона.А съгласно кантарните бележки,оформени в момента на разтоварването на стоката в пристанище Варна,доставеното количество е 736,660 тона или има кантарна разлика от 1,700 тона в полза на разтовареното количество.

             Вещото лице установява,че на пет броя пътно прехвърлителни разписки за общо количество от 172,200 тона са поставени червени печати на фирмата „***“.

             От съдържанието на адресираното до съда писмо изх. №0002/08.01.2016 г. от „*** „ЕООД,че фирмата извършва количествен и качествен анализ при приемането на стоки на склад или по време на товарене на кораб,като се проверява всяко превозно средство и се допуска товаренето само след поставянето на печат“опробвано“,както и че когато стоката в дадено превозно средство не отговяря на представената качествена спецификация,тя не се допуска до складиране и товарене на кораб,като на товарителницата,придружаваща превозното средство се поставя червен печат“извът спецификация“. Не са представени качествени сертификати,издадени от „*** „ЕООД по отношение на стоката.

             Според заключението на вещото лице стойността на недоставното количество от 92,840 тона царевица е в размер на 27 852 лв.,стойността на върнатото количество от 172,200 тона е в размер на 51 660 лв. или общата стойност на недоставеното количество е в размер на 79 512 лв.

            С писмо от 23.04.2015 г. ищецът е уведомил ответника,че поради лошо качество на част от доставената по договора стока/като количество е изписано „0000“тона царевица/,се е наложило да заплати на „***“ООД допълнителни разходи за транспорт в размер на 2 066,40 лв.,поради което го моли да му ги възстанови.

            Установява се от представения по делото Договор от 23.02.2015 г.,че ищецът е задължил да достави  на „***“ООД 1 000 тона царевица,с произход ЕТ“***-К.К.“*** до пристанище Варна изток в срок до 28.02.2015 г.В чл.5 от Договора са посочени качествените показатели на царевицата,по 7 показателя.

            При сравнение на договорените качествени показатели по Договора за продажба от 17.02.2015 г. ,сключен с ЕТ“***-К.К.“***,се установява,че само два от заложените в договорите качествени показатели се припокриват.

            Съгласно заключението на вещото лице,са оформени и фактури №6225/27.02.2015 г. и №6261/16.03.2015 г. с издател“***“ и получател“***“ЕООД за транспортна услуга на стойност 2 066,40 лв. с ДДС  за маршрут“Пчеларово Варна Пчеларово“ за количество от 172,200 тона.

             Разпитаният по делото свидетел *** свидетелста,че е посредничил от името на   ищеца“***“ ЕООД,да намери по спешност 1000 тона царевица.От производителя следвало да купува “***“ ЕООД ,който продавал на „***“,която товарела царевицата на кораб за краен купувач „***“.Уговорката била,че сделката ще се финализира за 3-4 дни.След натоварването на първите четири камиона били върнати два обратно,поради лошо качество на царевицата,установено на пристанището от „*** „,за което свидетелят бил уведомен по телефона от представител на  „***“.Представителят на ответника „ЕТ „*** -К.К.“  К.К. се съгласил да си плати транспорта и сделката да продължи,след което от изпратените камиони се върнали още четири.К. *** бил афектиран,че се връщат камиони и му заявил,че няма да продължи товаренето и че това е краят на сделката,за което свидетелят уведомил “***“ ЕООД,а *** превел обратно дължимата сума.Свидителят твърди,че при връщането на камионите е уведомил ***,че връщането е поради лошо качество на царевицата.

          Свидетеля ***,служител на „***“ установява,че сделката е била за 1000 тона царевица и е  осъществена при посредничеството на Е.***,като представител на „***“ЕООД,а производител е била фирма от Пчеларово,където те изпратили камиони да я товарят.От натоварените в с.Пчеларово камиони с царевица,предназначени за крайния купувач “*** България“,им били върнати пет камиона,поради установено лошо качество от „*** „ в пристанището на гр.Варна.Тъй като се установило,че при производителя в Пчеларово няма повече хубава стока,те били принудени да купят от братя *** .

         Свидетелите на ответния търговец *** свидетелства,че представителя на „***“ЕООД Е.*** е взел лично проби от два склада преди сключването на сделката.

          Както той,така и свидетелят *** К. установяват,че при сделката е върнато някакво количество царевица,но не са им известни причините за това.

           След преценка на събраните по делото доказателства,съдът направи следните изводи:

        1.     По предявеният иск с правно основание чл. 92 ал. 1 от ЗЗД:

          Ищецът твърди,че следва да бъде ангажирана отговорността на ответника за неустойка на основание чл.12 от сключения между тях на 17.02.2015 г. Договор за продажба на 1000 тона царевица от реколта 2014 г.Твърди,че ответника не е изпълнил задължението си да достави 200 тона царевица с добро качество.

Твърдението на ищеца ,че е  налице доставена стока в отклонение от уговореното между страните е недоказано.

          За да установи това си твърдение ищецът представя писмо изх. №0002/08.01.2016 г. от „*** „ЕООД,че фирмата извършва количествен и качествен анализ при приемането на стоки на склад или по време на товарене на кораб;заключението на вещото лице,че  сред проверените от него    на пет броя пътно прехвърлителни разписки на пет броя, общо количество от 172,200 тона били поставени червени печати на фирмата „***“,както и свидетелските показания на свидетелите на ищеца  Е.*** и И. ***.

          Съобразно уговореното в договора между страните, изпълнението на същия се установява след окончателното приемане на стокатата като количество и качество ,което се извършва в базата на купувача,въз основа на кантарна бележка и анализно свидетелство.

Не са представени никакви приемно-предавателни протоколи,нито кантарни бележки от базата на купувача,нито анализни свидетелства,които да установяват отклонение  в показателите и/или качеството на доставената стока.

 При наличието на изрични уговорки между страните за начина на констатиране и установяване  на некачествено изпълнение по договора следва да се приеме, че неизпълнението на предвидената процедура води до невъзможността страната да докаже некачествено изпълнение. При наличието на изрична уговорка между страните за начина на доказване на некачествено изпълнение,е недопустимо да се доказва некачествено изпълнение с други средства,поради което следва да се приложи договора.

           Освен това   ищецът е върнал обратно количество от     натоварената царевица,а ответникът е приел обратно върнатата му стока.Налага се извода,че с тези си действия страните по договора са го развалили частично,като съгласието си са изразили с конклудентните действия по връщането и приемането обратно от продавача на 268,48 мт  царевица и връщането на получената сума.Че страните са развалили  договора за върнатата част и са се уговорили,че няма да товарят повече, се доказва и от показанията на свидетеля ***. Като нормална последица от развалянето на договора в тази му част е връщането на получената авансово сума от ответника ,чрез издаденото  кредитно известие и  връщане на сумата по банков път.

           За неизпълнената част от Договора,договорът е бил двустранно развален.Действия по разваляне на договора са извършили и двете страни-ищецът,като е върнал част от доставеното количество,без да е доказал,че същото е с лошо качество и като не е потърсил отново изпълнение за недоставеното количество,а ответникът-като е приел обратно върнатата му царевица/при липсата на доказателства за лошо качество/ и като е заявил,че няма  да изпълни за недоставеното количество царевица.Или вина за двустранното разваляне на договора,имат и двете страни по него.

          Независимо от причината за неизпълнението ,при развален договор,ищецът няма право на неустойка съобразно мотивите на ТР № 7/2013 г. по т.д.№7/2013 г. на Гражданска и Търговска колегия на ВКС,където е прието,че ако договорът бъде развален,изправната страна не може да търси уговорената неустойка за всеки вид неизпълнение,а такава е дължима единствено  за вреди от неизпълнение поради разваляне,ако такава е била уговорена.Уговорената неустойка по конкретния договор е за доставка в качествено отношение и за забава на плащането на договорената неустойка,но не и поради разваляне на договора.

          С оглед изложените съображения предявеният иск за заплащане на неустойка за некачествено изпъленение,следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан,поради което е безпредметно да се разглеждат останалите  възражения от ответника.

2.     По предявеният иск с правно основание чл. 82  от ЗЗД:

         Ищецът твърди,че следва да бъде ангажирана отговорността на ответника за направени  разноски за обратното транспортиране на продукцията с лошо качество в размер на 2 066,40 лв.

          Искът също е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен по изложените по –горе съображения.

          С оглед изхода от делото и съобразно представеният списък,на ответника  следва да се заплатят и разноски в размер на 2 400 лв. за адвокатско възнаграждение.

           Като се води от гореизложеното,Добрички окръжен съд

 

Р       Е      Ш      И  :

 

             ОТХВЪРЛЯ   предявеният от «***»ЕООД ЕИК-***,гр.Варна срещу  ЕТ»***-К.К.»***.Тошево,иск за осъждането на ответника за сумата от 60 000 лв.,неустойка за неизпълнение на чл. 12 от Договор за покупко-продажба на зърнени храни от 17.02.2015 г.,ведно със законната лихва върху сумата от 11.06.2015 г.,като неоснователен и недоказан.

                 ОТХВЪРЛЯ  предявеният от «***»ЕООД ЕИК-***,гр.Варна срещу  ЕТ»***-К.К.»***.Тошево,иск за осъждането на ответника за   обезщетение в размер на  2066.40 лв., за направени транспортни разходи  по връщане на продукция с лошо качество,ведно със  законна лихва върху  сумата от 11.06.2015 г., като неоснователен и недоказан.

             ОСЪЖДА «***»ЕООД ЕИК-***,гр.Варна да заплати на  ЕТ»***-К.К.»***.Тошево съдебно деловодни разноски в размер на 2 400 лв.

             Решението подлежи на въззивно обжалване пред Варненски апелативен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните.                              

 

                                                                            Окръжен съдия: