О   П   Р  Е   Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                                        № 54

 

                                        Гр.Д.,11.02.2016 година

 

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Д.КИ ОКРЪЖЕН СЪД,Търговско отделение,в закрито заседание,проведено на единадесети февруари,Д. хиляди и шестнадесета година,в състав:

 

                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:АДРИАНА ПАНАЙОТОВА

 

 

          като разгледа докладваното от съдията  Адриана Панайотова

          търговско дело № 141 по описа за 2010 година

          и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

         С молба вх. № 765/08.02.2016 г.Синдикът на  „А.С.” АД ,гр.Д. /в несъстоятелност/ ,сочи, че , съгласно дадени му разрешения от  по реда на чл. 718 от ТЗ е продал недвижими имоти,част от  масата на несъстоятелността  на „А.С." АД/в несъстоятелност/.Уведомява ,че върху описаните имоти са наложени възбрани отпреди откриване на производството по несъстоятелност, по реда на индивидуалните принудителни изпълнения по ГПК,както и с Определение №304/14.07.2010 г. на ДОС по т.д.№141/2010г.,вписан в Службата по вписванията с акт №77/т.III.,вх.рег.№6504/14.07.2010 г.,а след откриване на производството по несъстоятелност е наложена обща възбрана с Решение №171/07.12.2010 г. и запор в прозиводството по несъстоятелност.

        С настоящата молба моли за разпореждането на съда  за заличаване на наложените възбрани,както и на общия запор, наложен от съда по несъстоятелност.

         Молбата е основателна.

         Върху описаните имоти са били наложени запори преди откриване на производството по несъстоятелност, по реда на индивидуалните принудителни изпълнения по ГПК.

         След откриване на производството по несъстоятелност влязло в сила Решение 171 от 07.12.2010 г. е постановена обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, вкл. и върху тези недвижими имоти ,която замества по предназначение и функция всички запори, наложени като обезпечение преди общата възбрана и запор в производството по несъстоятелност.

          Като мярка с универсален, а не индивидуално определен предмет, общата възбрана и запор се изчерпва постепенно с осъществяването на принудителното осребряване на активите по реда, предвиден в глава 46 ТЗ. 

          Активите на длъжника  се осребряват свободни от тежести и запори в производството по универсално принудително изпълнение.

          Продажбите, извършени от Синдика, имат прехвърлителен  ефект / чл. 717л, ал. 4 ТЗ /, съответно принадлежащите на длъжника права ,напускат съвкупността от активи, формиращи масата.

          Вследствие  осребряването на недвижимите имоти по реда, предвиден в ТЗ, е довело до изчерпване и на функцията на общия запор - средствата от осребряването са постъпили в масата и възбраната е изпълнила функцията си да възпрепятства длъжника от неправомерно разпореждане МПС.

          С разпоредбата на чл. 717к, ал. 1 ТЗ проданта е прогласена за оригинерно придобивно основание, в интерес на стабилитета на гражданския оборот.

          С оглед изложените съображения и на осн. чл. 717л, ал. 4 ТЗ,  Д.ки окръжен съд

 

О    П    Р    Е    Д   Е    Л    И  :

 

                   ОТМЕНЯ допуснатото с Решение № 171/07.12.2013 г. по т. д. № 141/2010 г. на Д.кият окръжен съд универсално обезпечение – обща възбрана и запор върху следното имущество на “А.С.” АД / в несъстоятелност/ гр.Д.:

                   I.Недвижим имот, находящи се в област Д., община Д., град Д., ул. Н. № 12, представляващ,Обособена част № 8, включваща седем самостоятелни обекта, както следва:

                 1. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 51,24 кв.м., заедно с 1,103 % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 13,90 кв.м, в идеална част от поземления имот;

         2. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 4**,13 кв.м., заедно с 9,*1 % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 119,33 кв.м. в идеална част от поземления имот;

           3. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 8,00 кв.м., заедно с 0,172 % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 2,17 кв.м. в идеална част от поземления имот;

          4. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 6,50 кв.м., заедно с 0,1** % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 1,76 кв.м. в идеална част от поземления имот;

            5. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 16,* кв.м., заедно с 0,354 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 4,46 кв.м. в идеална част от поземления имот;

           6. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 16,17 кв.м., заедно с 0,348 % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 4,** кв.м. в идеална част от поземления имот;

          7. СО с идентификатор ***.*, находящ се на третия етаж, на едно ниво, с предназначение: за офис, със застроена площ 9,00 кв.м., заедно с 0,194 % ид. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, представляващи 2,44 кв.м. в идеална част от поземления имот.

            II.Недвижим имот, находящи се в област Д., община Д., град Д., ул. Н. № 12, представляващ,Обособена част №3,

включваща един самостоятелбен обект –СО с идентификатор №***.*,находящ се на втория етаж,на едно ниво,с предназначение:друг вид обект,със застроена площ 644,45 кв.м.,заедно с 13,868 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята,представляващи 174,74 кв.м. в идеална част от поземления имот.

          Да се издаде заповед за отменяване на обезпечението.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                    Окръжен съдия: