О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    № 58

        Гр.Добрич         16.02.2016 г.

  ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД  ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ 

  в закрито заседание на шестнадесети февруари

 две хиляди и шестнадесета  година                              в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т.СТОЕВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:         

       като разгледа                                  Т.д..№236

       по описа за 2015 г.           и за да се произнесе взе предвид

       следното:

    Постъпила е искова молба от Г.В.Г. ***,ЕГН ********** срещу „А. Б. „ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.Добрирч,ж.к.”Д.1”,ЕИК**,представлява-

но от управителя А.Г.А. ,с правно основание чл.517 ал.ІV от ГПК.

   В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответника по делото,в който се оспорва допустимостта,съответно основателността на предявения иск.Поддържа се становището,залегнало и в цитираната от ответника съдебна практика,че към момента на предявяване на исковата молба липсва овластяване на ищеца от съдебния изпълнител за предявяване на иска по чл.517 ал.4 от ГПК ,което прави иска недопустим.

   В допълнителна искова молба ищецът поддържа иска,като представя като писмено доказателство по делото Постановление от 05.01.2016г.на ЧСИ Л.Тасева,с район на действие ДОС по изпълнително дело №20157370401150 за овластяване на ищеца да заведе иска по чл.517 ал.4 от ГПК за прекратяване на ответното дружество.

   В допълнителен отговор се поддържа становището за недопустимост на иска.Твърди се,че е незаконосъобразно прилагането на доказателства за овластяване с допълнителната искова молба,а такова се дължи още с първоначално предявения иск.Настоява се за прекратяване на производството по делото.

  Съдът,като се запозна с твърденията на страните и представените по делото доказателства,намира че искът е недопустим и делото подлежи на прекратяване по следните съображения:

   За да предяви иска по чл.517 ал.4 от ГПК ищецът следва да е взискател по висящо изпълнително производство,да е налице вписан в търговския регистър запор на всички дружествени дялове в дружеството,притежавани от едноличния собственик на капитала му и да е налице овластяване от страна на съдебния изпълнител за завеждане на иска за прекратяване на дружеството.Не се изисква единствено отправяне на предизвестие до дружеството за прекратяване на участието на съдружника длъжник в него.Изискването за овластяване на взискателя да предяви иска по чл.517 ал.4 е налице и при двете хипотези на текста.

   Овластяването следва да предхожда подаването на исковата молба и е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на предявения иск.В настоящия случай искът е предявен на 23.11.2015г.,а овластяването е извършено с Постановление от 05.01.2016г. т.е. към момента на предявяване на иска ,той е бил процесуално недопустим.Последващото овластяване на взискателя няма обратна сила ,а действа занапред,поради което представянето с допълнителната искова молба на доказателства за последващо овластяване не променя извода,че предявеният иск е изначално недопустим и не санира тази недопустимост.

   С тези мотиви производството по делото следва да бъде прекратено,поради недопустимост на предявения иск.Дължат се сторените от ответника съдебно деловодни разноски,съгласно представения към отговора списък на разноските.

   Водим от горното Окръжният съд,

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

   ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№236/2015г.по описа на Добрички окръжен съд.

  ОСЪЖДА Г.В.Г. ***,ЕГН ********** да заплати на „А. Б. „ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.Добрирч,ж.к.”Д.1”,ЕИК**,представлява-

но от управителя А.Г.А. сумата от 1 500 лв./хиляда и петстотин лева/сторени по делото разноски,представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд гр.Варна в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: