Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                              № 24

                                             гр. Добрич, 14.02.2018г.

 

                               В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Добричкият окръжен съд                                  гражданско отделение

На четиринадесети февруари                           година 2018

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ДИАНА ДЯКОВА

                                                             ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА                                                          

 

разгледа докладваното от съдията Г.Ханджиева

въззивно гражданско дело           номер 12       по описа за 2018 година

и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на И.М.М. ***, чрез упълномощения адвокат, срещу наложената по изп.д.№*** на ЧСИ с рег.№810 и район на действие ДОС възбрана върху 1/3 идеална част от недвижим имот в с.А., общ.С., ул.“Д.“№5, включващ поземлен имот с идентификатор ***и построените в него сграда с идентификатор ***, сграда с идентификатор ***и сграда с идентификатор *** В писмено възражение взискателят по изпълнителното дело „Уникредит Булбанк“АД оспорва жалбата като просрочена, а по същество като неоснователна.

Жалбата е по чл.435 ал.2 т.2 от ГПК – жалбоподателят, длъжник по посоченото изпълнително дело, атакува наложената възбрана върху имота му по съображения, че принудителното изпълнение е насочено срещу единствения му жилищен имот, съставляващ несеквестируемо по чл.444 т.7 от ГПК имущество.

Жалбата е подадена по реда на чл.436 ал.1 от ГПК чрез съдебния изпълнител, който е изпратил същата на компетентния да се произнесе по нея Окръжен съд – Добрич. Това е така, макар недвижимият имот, предмет на обжалваната възбрана, да е извън района на действие на частния съдебен изпълнител. В съответствие с чл.427 ал.2 от ГПК съдебният изпълнител, пред когото е образувано делото, може да наложи възбрана върху имот на длъжника, находящ се в района на друг съдебен изпълнител, след което трябва да препрати делото на компетентния съдебен изпълнител за извършване на опис и продан на имота, находящ се в неговия район. Налагането на възбрана върху имот, находящ се извън района на съдебния изпълнител, не води до промяна на мястото на изпълнение, съответно до промяна на съда, който е компетентен да се произнесе по жалбата срещу това действие. В случай, че делото бъде препратено по чл.427 ал.2 от ГПК и при евентуално извършване и обжалване на следващите изпълнителни действия, то компетентен да се произнесе по жалбите би бил окръжният съд по мястото на извършването им от съдебния изпълнител, в чийто район се намира имотът.

Жалбата е редовна, допустима е с оглед нормата на чл.435 ал.2 т.2 от ГПК и е подадена в срок – видно от приложената разписка, съобщението за наложената възбрана е връчено на жалбоподателя на 15.12.2017г. и жалбата, депозирана 29.12.2017г., е в срока по чл.436 ал.1 от ГПК.

По същество жалбата е неоснователна. Несеквестируемостта е забрана съдебният изпълнител да осребрява  обявеното от закона за несеквестируемо имущество, но не и да го възбранява, когато се касае за жилище. Съгласно т.1 изр.второ от ТР 2/2013/26.05.2015г. по т.д.№2/2013г. на ОСГКТК на ВКС възбраната на несеквестируема непотребима вещ /недвижим имот/ е допустима. Възбраната е обезпечителна мярка, предназначена да запази възбранения недвижим имот в имуществото на длъжника. Тя има действие по отношение на длъжника, като съобразно чл.451 ал.1 от ГПК му забранява  да се разпорежда, изменя, поврежда или унищожава имота. Евентуалното нарушаване на забраната би било непротивопоставимо на взискателя, чието вземане  би могло да бъде удовлетворено чрез осребряване на имуществото, от чиято несеквестируемост длъжникът сам се е отказал, като се е разпоредил с него. Поради това възбраната на несеквестируем имот не е лишена от смисъл и е допустима. Тя е насочена към длъжника и не нарушава несеквестируемостта.

Несеквестируемостта би била нарушена, ако съдебният изпълнител предприеме действия за осребряване на несеквестируем имот /продан/, но това в случая не е осъществено.

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.М. с ЕГН ********** ***, срещу наложената по изп.д.№*** на ЧСИ с рег.№810 и район на действие ДОС възбрана върху 1/3 идеална част от недвижим имот в с.А., общ.С., ул.“Д.“№5, включващ поземлен имот с идентификатор ***и построените в него сграда с идентификатор ***, сграда с идентификатор ***и сграда с идентификатор ***Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.             2.