О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                  116

                                             гр. Добрич, 28.02.2018г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

Добричкият окръжен съд                                  гражданско отделение

На двадесет и осми февруари                           година 2018

закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА

                                       

разгледа докладваното от съдията гражданско дело №600 по описа за 2016 година и, за да се произнесе, взе предвид следното:

  

Производството е образувано по искова молба вх.№7037/16.11.2016г., подадена от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество /КОНПИ/, пренаименувана след образуване на производството на осн.пар.6 ал.1 от ПЗРЗПКОНПИ в Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/. Исковата молба е насочена срещу П.Д.П. ***, Р.Д. ***,  „Р. Е.“ЕООД – с.П., общ.Добричка и с нея са предявени искове за отнемане от ответниците в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

След частичен отказ и съответно частично прекратяване на производството по първоначално предявените срещу първия ответник П.Д.П. искове, претенциите са по чл.62 от ЗОПДНПИ /сега отм./ и се иска в полза на държавата да бъдат отнети, както следва: 

1. от ответника П.Д.П. – незаконно придобито от негово имущество и паричната равностойност на отчуждено негово незаконно придобито имущество, а именно:

- сумата 2 187,85 лв., представляваща равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка №***в „Централна кооперативна банка”АД, с титуляр П.Д.П.;

- сумата 9 300 лв., представляваща вноски  по разплащателна сметка № *** в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр П.Д.П.;

- сумата 143 436.68 лева, представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка № BG ***в „Централна кооперативна банка” АД, с титуляр П.Д.П.;

 

- сумата 5 000 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „***” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Д.;

- сумата 10 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Р. Е.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Д.;

- сумата 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „***” ЕООД, ЕИК ***;

- сумата 2 500 лв. представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „***” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***.

2. от ответницата Р.Д.  П. - незаконно придобит по време на брака й с първия ответник и в нейна изключителна собственост след прекратяване на брака недвижим имот, съставляващ

 1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в землището на с.К., община К., с  обща площ от 126,075 дка, представляващ имот І от летище с.К. – земя, прилежаща площ към сгради в стопанския двор, ведно с построените в нея сгради: склад – ПМС със ЗП от 15 кв.м., склад – ПМС със ЗП от 9 кв.м., административна сграда със ЗП от 68 кв.м., самолетна писта, представляваща асфалтова настилка на площ от 10,300 дка, сграда – МЖ със ЗП 37 кв.м., сграда – МС със ЗП от 935 кв.м., открит навес на площ от 529 кв.м., писоар със ЗП 4 кв.м., трансформатор със ЗП 18 кв.м., ХМС – служба на площ от 41 кв.м., заедно с направените към тях подобрения: асфалтова настилка с площ 7002 кв.м., каменна настилка на площ от 135 кв.м., бетонна настилка на площ от 480 кв.м., паркови площи на площ от 6364 кв.м., тревни площи – резервна писта на площ от 99 805 кв.м. по парцеларен план на „**” в землището на с.К., общ К., придобит с нотариален акт № 152, том ІІІ рег.№ **, дело № 545/21.12.2006 г.

3. солидарно от ответниците П.Д.П. и Р.Д.П. - паричната равностойност на отчуждено, незаконно придобито семейно имущество, а именно:

- сумата 25 000 лв., пазарната стойност  на недвижим имот, находящ се в с.С.К., община Добрич, с ЕКАТТЕ ***, представляващ нива на площ от 40.000 дка, имот №***, съставляващ парцел № 38 от масив 11 в местността „***” по плана на същото село;

- сумата 16 800 лв., пазарната стойност на лек автомобил „***” с рег.№ ***;

4. от ответника „Р. Е.“ЕООД - движими вещи, придобити от дружеството, като контролирано от първия ответник, а именно:

-  Полуремарке „***” с рег.№ ***;

- Полуремарке „***” с рег. № ***.

В срока за отговор ответниците П.Д.П. и Р.Д.П. са възразили за недопустимост на исковете по причина, че проверката по чл.21 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ е придължила в срок по-дълъг от предвидения по чл.27 ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ /отм./.

С определение №565/11.05.2017г. съдът е приел възражението за неоснователно, приел е исковете за допустими и подлежащи на разглеждане, и в съдебно заседание на 30.01.2018г. е дал ход на делото по същество.

След допълнително обсъждане съдът счита, че следва да отстъпи от виждането за допустимост на исковете по следните съображения:

С вх.№УВ-1366/18.09.2014г. при ищеца /тогава КОНПИ/ е постъпило уведомление от Окръжна прокуратура – Добрич за това, че ответникът П.Д.П. е привлечен като обвиняем за извършено от него престъпление по чл.255 ал.3 във вр. с ал.1 т.6 от НК. Въз основа на уведомлението с протокол от 23.09.2014г. на директора на териториалната дирекция на КОНПИ е назначена проверка. С решение №327/13.07.2016г. на КОНПИ срещу ответника П.Д.П. е образувано производство за отнемане на незаконно придобито имущество. С решение №487/19.10.2016г. КОНПИ се е произнесла за предявяване срещу ответниците на исковете, предмет на настоящото дело.

Производството по ЗОПДНПИ /отм./ е особено и се осъществява в две фази. Първата се развива пред КОНПИ и започва с постъпване в комисията на уведомление по чл.25 от ЗОПДНПИ /отм./, че съответното лице е привлечено като обвиняем за някое от визираните в чл.22 ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ престъпления. Въз основа на постъпилото уведомление директорът на съответната териториална дирекция на КОНПИ назначава проверка, която съгласно чл.27 ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ може да продължи до една година. В едномесечен срок от приключването й директорът на съответната териториална дирекция изготвя доклад до КОНПИ със заключение за удължаване срока на проверката, за прекратяването й или за образуване на производство по закона – чл.27 ал.4 от ЗОПДНПИ. При дадено в доклада заключение за продължаване срока на проверката КОНПИ постановява решение по по чл.11 ал.1 т.2 във вр. с чл.27 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./ за удължаване срока на проверката с шест месеца. При дадено в доклада заключение за образуване на производство КОНПИ може да постанови решение за отказ – чл.11 ал.1 т.3 или решение за образуване на производство – чл.11 ал.1 т.1 пр.първо от ЗОПДНПИ /отм./. В едномесечен срок от приключване на производството директорът на териториалната дирекция внася мотивиран доклад по чл.61 ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./ и в едномесечен от внасяне на този доклад КОНПИ трябва да се произнесе с решение – по чл.11 ал.1 т.4 във вр. с чл.61 ал.2 т.1 от ЗОПДНПИ /отм./ за прекратяване на производството или по чл.11 ал.1 т.1 пр.трето във вр. с чл.61 ал.2 т.2 от ЗОПДНПИ /отм./ за предявяване на иск за отнемане на незаконно придобито имущество.

Липсва разпоредба, която изрично да поставя срок, в който КОНПИ да постанови решение по чл.11 ал.1 т.1 пр.първо от ЗОПДНПИ /отм./ за образуване на производство, но съдът счита, че това следва да се осъществи в едномесечен срок от приключване на проверката. Изводът следва от съпоставката на уредбата относно проверката, изготвянето на доклада за нея и вземането на решение по този доклад, и уредбата на осъществяване на производството след образуването му, изготвянето на доклада за него и вземането на решение по този доклад. Така в закона са въведени срокове за внасяне на доклада  от образуваното производство и за вземане на решението по чл.61 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, без за самото производство да е въведен срок за провеждането му; за разлика от това за предхождащата образуването на производството проверка е въведено изискване за срок не само за внасяне на доклада от нея, но и за самата проверка. Щом като финализиращите образуваното производство /на чиято продължителност законът не отдава значение/ действия трябва да бъдат осъществени в установени в закона срокове, то финализиращите проверката /на чиято продължителност законът акцентира/ действия не би следвало да могат да се осъществят безсрочно. В частност това се отнася до решението по чл.11 ал.1 т.1 от ЗОПДНПИ /отм./ за образуване на производство, постановявано въз основа на доклада за проверката, подлежащ на внасяне в едномесечен срок от приключването й. След като друго  не е посочено и, с оглед изложеното, се налага, че решението за образуване на производство следва да бъде постановено в едномесечен срок от изтичане срока на проверката.

Срокът за извършване на проверката и свързаният с него срок за образуване на производството започва да тече от датата на постъпване на уведомлението по чл.25 от ЗОПДНПИ /отм./, на която дата КОНПИ бива сезирана да упражни правомощията си по закона. Срокът е преклузивен. По този въпрос съществува и друга практика, но съдът счита, че следва да  възприеме становището, застъпено в решение №323/18.01.2018г. по гр.д.№5291/2016г. на 4-то ГО на ВКС. То е постановено по спор по ЗОПДИППД /отм./, но принципно производствата по двата закона са уредени по идентичен начин. Съществуват и разлики – продължителността на сроковете за проверка, липсата на изискване в ЗОПДИППД /отм./  за доклади от проверката и от производтвото, влязлата в сила осъдителна присъда срещу проверяваното лице като предпоставка по чл.27 ал.2 от ЗОПДИППД /отм./ за внасяне на мотивирано искане в съда. Различията обаче, не са в същностните характеристики на проверките и производствата по двата закона.

Преклузивният характер на срока за извършване на  проверката и образуването на производство по ЗОПДНПИ /отм./ следва от текста на чл.27 ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ/отм./. Ако срокът бе инструктивен, и без разпоредбата на алинея втора, КОНПИ би могла да извършва проверка и да се произнесе за образуване на производство в неопределено време след изтичане на едногодишния срок по алинея първа. Фактът, че законът изрично предвижда срокът за проверка да бъде продължен и продължаването да се осъществи с решение на КОНПИ /а не просто фактически/, означава, че срокът не е инструктивен. С разпоредбата на чл.27 ал.2 от ЗОПДНПИ решението на КОНПИ е въведено като условие проверката да продължи и след изтичане на година, което означава, че законът не допуска проверката да продължи след изтичане на едногодишния срок фактически и без решение за продължаването му. Това означава, че срокът за проверка е преклузивен и при положение, че изтичането му поставя началото на едномесечния срок за произнасяне по резултатите от проверката, то той също е преклузивен. Да се приеме друго означава, КОНПИ да може да действа неограничено във времето и да въздейства неблагоприятно върху правната сфера на проверяваното лице, без произнасяне по същество от самата нея.Това противоречи на принципите на законоустановеност и пропорционалност, поради което и КОНПИ трябва да образува производството /ако намира, че са налице предпоставките за това/  в рамките на срока по чл.27 ал.1 /а при продължаване и ал.2/, последван от срока по чл.27 ал.4 от ЗОПДНПИ /отм./. С изтичането на този срок правомощията на КОНПИ се погасяват.

В настоящия спор, при отчитане датата на постъпване на уведомлението по чл.25 от ЗОПДНПИ/отм./, срокът по чл.27 ал.1 от закона е изтекъл на 18.09.2015г. Съгласно изричното изявление на процесуалния представител на ищеца срокът за проверката не е продължаван по чл.27 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./. Следователно решението по чл.11 ал.1 т.1 от ЗОПДНПИ /отм./ за образуване на производство е трябвало да бъде постановено най-късно на 18.10.2015г. Решение №327/13.07.2016г. на КОНПИ, с което срещу ответника П.Д.П. е образувано производство за отнемане на незаконно придобито имущество, е постановено след изтичане на преклузивния срок за това. Към датата на образуване на производството правомощията на КОНПИ са били преклудирани, както е било преклудирано и материалното право на държавата за отнемане от ответника и от другите двама ответници на незаконно придобито от тях имущество.

С оглед последното, предявените искове са недопустими и не подлежат на разглеждане. Определението за даване ход по същество следва да бъде отменено и производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение от 30.01.2018г. за даване ход по същество и

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№600/2016г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна с частна жалба в едноседмичен срок от вравчането му на страните.

 

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ