ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 105

гр.Добрич, 26.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание на двадесет и шести февруари през 2018г. в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЯКОВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА ЖЕЧЕВА

                                                                                 ЖЕЧКА МАРГЕНОВА

при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия Ж.МАРГЕНОВА В.гр.дело №53 по описа за 2018г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е по реда на чл.435 и сл.  от ГПК. Образувано е по жалба вх.№08493/22.12.2017г. на „***“ ЕООД  гр. П., срещу действията на ЧСИ С.С., с рег.№739 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд - Добрич,  по изп. дело № 20177390400421 – постановления от 14.12.2017г. и от 20.12.2017г. за назначаване на пазач на движимите вещи, находящи се в недвижими имоти с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***.

Незаконосъобразността на действията на частния съдебен изпълнител, изразяващи се в назначаване на пазач на движимите вещи, заварени в имотите при извършването на въвод, се обосновава с доводи, свеждащи се до неправомерно ограничаване правото на собственост на дружеството, което не можело да се полза и да се разпорежда с вещите, липсата на хипотезите на чл. 470, ал.1 от ГПК и чл.481, ал.10 от ГПК, в които само ЧСИ можел да назначава пазач.

          Взискателят по изпълнителното дело „***”ООД гр.София и длъжникът „***“ ЕООД  гр. П. не изразяват становище по жалбата.

В мотивите си по чл.436, ал.3 ГПК съдебния изпълнител излага съображения за недопустимост поради липсата на предмет на обжалване, както и за неоснователност.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Изп.д. №20177390400421 по описа на ЧСИ С.С. с рег.№739 на КЧСИ, е със страни – вискателят „***”ООД гр.София и длъжникът „***“ ЕООД  гр. П., и предмет - въвеждане на взискателя във владение на недвижими имоти/десет поземлени имота ведно със сгради/, възложени му с 10 броя постановления , всичките от 31.10.2016г. по изп.д.№20157370401385 на ЧСИ Л.Тасева с рег.№737.

Въводът във владение е осъществен на 14.12.2017г. на основание  чл. 498 от ГПК. Намерените в имотите движими вещи са описани /на два пъти - на 14.12. и на 20.12.2017г./и предоставени  за пазене на взискателя.

Предмет на обжалване са именно действията на ЧСИ по назначаване на пазач на движимите вещи, които не попадат в категорията изпълнителни действия по чл.435 ал.4 и 5 от ГПК, подлежащи на съдебен контрол по жалба на трето на изпълнението лице, каквото в случая е жалбоподателя.

Обща за всички хипотези на защита на трети лица чрез жалба срещу незаконосъобразен изпълнителен процес е лигитимацията им като владелци. В случая жалбоподателят като  трето на изпълнението лице, не претендира права върху обекта на изпълнение-10 бр.поземлени имота и сгради в тях, а върху движими вещи, държани в тях по силата на договор за наем, сключен с предишния собственик- длъжника „***“ ЕООД  гр. П.. Същият договор легитимира жалбоподателя като държател/упражняващ временно фактическа власт не за себе си, а за другиго/ на недвижимите имоти и като такъв няма право на защита срещу процесуално незаконосъобразен изпълнителен процес по реда на чл.435 от ГПК в хипотезата на чл. 435, ал.4 от ГПК, която се свързва с нарушения при преценката  на принадлежността на имуществото  към патримониума на длъжника, и в хипотезата на чл.435, ал.5 от ГПК, която се свързва с принудително изпълнение на непарично притезание за предаване на вещ.

В случая не се касае за въвод във владение като форма на принудително изпълнение на непарично притезание, а за въвод във владение  на основание  чл. 498 ГПК, т.е. за законна последица от влязлото в сила постановление за възлагане на имот в полза на обявения от ЧСИ купувач по проведена публична продан,осъществена като способ за принудително събиране на парични вземания, като според ал. 2 на цитираната норма, въводът на купувача се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота и то може да се брани само с иск за собственост.

Жалбата се явява недопустима, поради което производството по делото следва да се прекрати.

С оглед гореизложените съображения и на осн. чл.  437 ГПК, Добричкият окръжен съд

 

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№08493/22.12.2017г. на „***“ ЕООД  гр. П., срещу действията на ЧСИ С.С., с рег.№739 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд - Добрич,  по изп. дело № 20177390400421 – постановления от 14.12.2017г. и от 20.12.2017г. за назначаване на пазач на движимите вещи, находящи се в недвижими имоти с идентификатори ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***.

 ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред Варненския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ:1.