О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 76

гр.Добрич, 26.02.2018г.

Добрички окръжен съд, наказателно отделение, закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година,

Председател:Атанас Каменски,

Членове: Деница Петрова и Милена Хараламбиева,

в.н.ч.д.95/2018г. на ОС-гр.Добрич, докладвано от съдия Каменски

     Производството е образувано по реда на чл.345, вр. чл. 341, ал.2, вр.  чл.249, ал.3, вр. чл.248, ал.1, т.3 от НПК, по частна жалба на Д.К.Б.-подсъдим по н.о.х.д.№445/2017г. на РС-гр.Г.Т., представляван от упълномощения защитник адв.И.М. от АК-гр.Д.. Атакува се определение, постановено в разпоредително заседание на 12.02.2018г. по н.о.х.д.№445/2017г. на РС-гр.Г.Т., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на съдебното производство на основание чл. 248, ал.1, т.3 НПК, поради твърдяно допуснати в хода на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия.

     С подадената частна жалба е поискана отмяната на посочения съдебен акт и връщане на делото на прокурора, с аргументацията, че правата на жалбоподателя са били съществено ограничени, тъй като повдигнатото и внесено в съда обвинение не било съобразено с претендираните съществени противоречия в показанията на пострадалото лице, както и с повърхностните, незадълбочени разпити на свидетеля-очевидец. В тази връзка в жалбата са развити съображения, които по същество представляват субективна оценка на достоверността и доказателствената стойност на приобщените показания и се пледира за незаконосъобразността на отказа на първоинстанционната прокуратура да удовлетвори поставените в този аспект доказателствени искания.

     В рамките на правомощията по чл.345, ал.1 и ал.2 от НПК и предвид доводите, изложени в частната жалба, съдът не намери основания за внасяне на казуса в открито съдебно заседание, като установи следното:

     Съдебното производство е било образувано по реда на чл. 247, ал.1, т.1 от НПК по внесен от РП-гр.Г.Т. обвинителен акт срещу  Д.К.Б. за престъпления по чл.152, ал.1, т.2 и по чл.150, ал.1 от НК. С разпореждане от 18.12.2017 г. и на основание чл.247 от НПКНПК съдията-докладчик е насрочил провеждането на разпоредително заседание относно въпросите по чл.248 от НПК за 12.02.2018г.

     В проведеното на посочената дата разпоредително заседание

първоинстанционният съд е оставил без уважение искането на защитата за прекратяване на съдебното производство на основание чл.248, ал.1, т.3 от НПК поради твърдяно допуснати в хода на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия. Искането се е основавало на възражения, които по същество са засягали събирането, проверката и оценката на доказателства, приобщени чрез разпитите на пострадалата и свидетел-очевидец, като конкретно е оспорвана истинността на протоколи за следствени действия и доказателствената стойност на въпросните показания. Разглеждането на този въпрос в разпоредително заседание е изрично изключено по силата на чл.248, ал.4 от НПК, поради което законосъобразно и правилно първоинстанционния съд е оставил без уважение искането за прекратяване на съдебното производство. Изрично е съобразено, че в разпоредително заседание подлежат на обсъждане единствено възражения, отнасящи се до допуснати на досъдебното производство съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия, дефинирани в разпоредбата на чл.249, ал.4, т.1 от НПК, които могат да бъдат отстранени при връщане на делото на прокурора, какъвто очевидно процесния случай не е.     

Предвид изложените съображения и на основание чл.345, ал.2 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

     Потвърждава определение, постановено в разпоредително заседание от 12.02.2018г. по н.о.х.д.№445/2017г. на РС-гр.Ген.Тошево, с което е оставено без уважение искането  на подсъдимия Д.К.Б. за прекратяване на съдебното производство на основание чл. 248, ал.1, т.3 от НПК.  

Връща делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

Председател: …………         Членове: …………            …………