П  Р  И  С  Ъ  Д  А

1

град ***, 08.01.2018 година

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

***кият окръжен съд, наказателен състав, в публично съдебно заседание на осми януари, през две хиляди и осемнадесета година,

в състав :

Председател :  П. Петков Монев,

Съдебни заседатели : В.П. и Г.И.,

при участието на прокурор Пламен Н. и съдебен секретар А.Н., разгледа н. о. х. дело №386 по описа на ДОС за 2017г., като

 

 

П Р И С Ъ Д И:

 

 

                Признава подсъдимият:

С.Р.К. – роден на ***г***,  български гражданин, циганин, с начално образование,  неженен, не работи, осъждан, с ЕГН **********,

 

за виновен в това, че :

 

На 15.05.2017г. в гр. ***, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, включени в Списък І – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, по Приложение №1 към чл.3 т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /обн. ДВ, бр.30/02.04.1999г., с последващи изменения преди извършване на престъплението, публ. в ДВ, бр.58/26.07.2016г./, както следва:

- марихуана /индийски коноп, канабис: 1 /с нетно тегло 0,15 грама, със съдръжание на активния компонент тетрахидроканабинол 4,75% и 2 /с нетно тегло 3,98 грама, със съдържание на активния компонент тетрафхидроканабинол 4,80%, на обща стойност 24,78 лева и

- амфетамин, съдържащ се във вещества с общо тегло 19,03 грама /18,60 + 0,43/ и с процент на амфетамина 4,90, на обща стойност 570,90 лева, поради което и

на основание чл.354а ал.І предл.“четвърто“ и чл.58а ал.І във вр. с чл.54 ал.І от НК му НАЛАГА наказание – “лишаване от свобода” за срок 2/две/ години, което на основание чл.57 ал.І т.3 от ЗИНЗС постановява да изтърпи при първоначален „общ” затворнически  режим, както и „глоба“ в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева.  

На основание чл.59 ал.І от НК при изтърпяване на наложеното наказание зачита времето, през което подсъдимия С.Р.К. фактически е бил задържан, считано от 15.05.2017г. до влизане на присъдата в сила.

Осъжда подсъдимия С. Р.К., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР-гр.*** сумата в размер на 2267,08 лева, представляваща сторени разноски по ДП №428/2017г. по описа на Първо РУ на МВР-гр.***.

Веществените доказателства – Електронна везна, сребриста на цвят, без поставени батерии, находяща се в плик и предадена с протокол за доброволно предаване от подс.К. на 15.05.2017г., се изземва в полза на държавата  след влизане на присъдата в сила.

Веществените доказателства 1 брой теракотена плочка с размери 40х25 см бежова на цвят; 1 плик, съдържащ: кутия от мъжки парфюм „STR”, метално острие от макетно ножче и счупена пластична карта с надпис „ADVANCED card”, поставени в черна торбичка от плат с ластик в горния край; 1 плик, съдържащ електронна везна, сива на цвят, без поставени батерии; 1 плик, съдържащ 40 броя самозалепващи се полиетиленови пликчета; 1 плик, съдържащ 5 броя самозалепващи се полиетиленови пликчета и 1 брой пластична карта с надпис „SECUREMME”; 1 плик, съдъращ стъклена рамка и една кутия от цигари марка „Карелия”; 1 плик с надпис: „Приложение към техническа експертиза №2017/ИКУ-210/25.09.2017г., ведно с диска, във вида, в който е предоставен от НИК – ***; 1 плик с компакт диск с надпис „Verbatim”, 700 mb, с надпис 6976р-2068/2017г. и 10582-1067/29.05.2017г., екз.2, във вида, в който е предоставен от Национален център 112, гр. Варна; 1 бял плик с надпис „град ***, възложител 01_РУ ДП №428/2017 вх.№ НИКК 2017-02251, Пакет №PKG-031690”, поставен в полиетиленов джоб, запечатан с червени восъчни печати на НИК и надпис: Опаковки към Протокол 17/НАР597 – съдържащ опаковки от наркотични вещества; 1 бял плик с надпис „Веществени доказателства по ДП №428/2017г. по описа на Първо РУ на МВР-гр.***, Опаковки от наркотични вещества”, във вида, в който е предоставен от БНТЛ при ОД на МВР-гр.Варна, запечатан с три печата на БНТЛ – Варна; 1 бял плик със съдържание мобилен апарат/с видимо ниска стойност/, във вида, в който е предоставен от НИК – ***, запечатан с два бели восъчни печата на НИК – *** – МВР - №72, да се унищожат след влизане на присъдата в законна сила.

Наркотичните вещества, иззети и предадени за съхранение в Агенция „Митници”, ЦМУ гр. *** с приемо-предавателен протокол №49352/04.09.2017г. да се унищожат след влизане на присъдата в законна сила.

Препис от настоящата присъда, след влизане в сила, да се изпрати на Агенция  „Митници”, ЦМУ – *** за сведение и изпълнение.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-гр.***в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

             Председател:                   

 

 

 

                                 Съдебни заседатели:      1/                    2/                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. ***, 08.01.2018 година

 

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

           ***кият окръжен съд, наказателен състав, в открито съдебно заседание на осми януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

                                                              Председател:  П. МОНЕВ

                                                                Съд. заседатели: В.П.Г.И. 

 

при секретаря:  А.Н.

при участието на прокурора:  ПЛАМЕН Н.

разгледа докладваното от председателя

н. о. х. дело №386/2017г. по описа на ДОС

 

 

            Съдът, на основание чл.309 ал.І във вр. с чл.57 от НПК служебно и сам се занима с мярката за неотклонение на подсъдимият и като взе предвид степента на обществена опасност на конкретно извършеното от него деяние, данните за личността му и вероятността за неговото отклонение

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  наложената спрямо подсъдимия С.Р.К. – роден на ***г***,  български гражданин, циганин, с основно образование,  неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Задържане под стража", по настоящото дело, до влизане на присъдата в сила.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

             Председател:                    

 

 

                                 Съдебни заседатели: 1/                    2/