Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№____26__/08 .02.2018 год.,гр.Д.

В   ИМЕТО НА НАРОДА

         

          ДОБРИЧКИЯТ  окръжен     ТЪРГОВСКО                         отделение

На първи февруари                                                                 2018 год.

В открито заседание в следния състав:

                    ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:          АДРИАНА ПАНАЙОТОВА

           Секретар:Билсер Мехмедова-Юсуф

като разгледа докладваното от съдията Адриана Панайотова

търговско    дело       № 317                      по описа  за 2017  год.

за да се произнесе съобрази следното:

          

          Делото е образувано  въз основа на молба от Окръжна прокуратура гр.Д.срещу ЕООД«Т. Р.»,ЕИК **гр.Д.,с която се иска от съда да прекрати ответното дружество на основание чл.155,ал.1 т.3 от ТЗ.

          Съдът е сезиран от прокурор от Окръжна прокуратура- Д.с иск за прекратяване на търговско дружество  ЕООД«Т. Р.»,ЕИК **гр.Д..

          В исковата молба се твърди, че едноличният собственик на капитала на дружеството Й. Н. Й.ЕГН-**********, който е вписан и като негов управител, е починал на 18.11.2015 г. и от тогава до сега, т. е. повече от три месеца, дружеството няма вписан управител. Тези обстоятелства се сочат като основание за прекратяване на дружеството по решение на съда по иск на прокурора, чието предявяване е предвидено в разпоредбата на чл.155, т.3 от ТЗ.

           Връчването на преписа от исковата молба и на останалите книжа по делото по отношение на дружеството-ответник е извършено по реда на чл.50, ал.4 във вр. с чл. 47, ал.1 от ГПК.

          След изтичане на 2 седмичения срок от залепване на уведомлението и на срока по чл. 367 от ГПК не постъпил писмен отговор.

          След проверка на представените по делото доказателства, и въз основа на доводите на ищеца, съдът приема следното:

         От извършената служебна справка в електронното досие на ответното дружество, водещо се Търговския регистър към АВ, и съдържащия се там учредителен акт, се установява, че като  едноличен собственик на капитала на дружеството е вписан Й. Н. Й.ЕГН-**********.

          В приложените по делото писмени документи се установява, че едноличният собственик на търговското дружество Й. Н. Й.ЕГН-********** е починал на 18.11.2015 г . Същият има един законен наследник.

         Според чл. 157, ал. 1 ТЗ „дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго, или наследниците не поискат да продължат дейността“. Според чл. 125, ал. 1, т. 1 ТЗ при евентуалната смърт на съдружник /в ООД/, респективно - едноличен собственик на капитала /на ЕООД/, участието на съдружника в дружеството се прекратява. Това прекратяване настъпва по силата на самия факт на смъртта, без да е необходимо предприемането на други правни действия. В този смисъл смъртта има правопрекратителни правни последици. В качеството и на юридическо събитие, смъртта прекратява окончателно членственото правоотношение между едноличния собственик и дружеството, чийто единствен член е същият. Към момента на смъртта на едноличния собственик, който едновременно с това е и управител на дружеството, императивно установените дружествени органи, които ЕООД е длъжно да поддържа по силата на чл. 135 във вр. с чл. 155, т. 3 ТЗ, са лишени от субектния си състав. Дружеството остава без управление, без възможността да взема правнорелевантни решения, както и да приема волеизявления и актове от третите лица. В този период продължава да съществува търговското предприятие на ЕООД като комплекс от права, задължения и фактически отношения . В сила остава и учредителният акт на ЕООД, който може да урежда по различен начин правните последици от смъртта на едноличния собственик на капитала. Наследникът на починалия едноличен собственик може да встъпи като съдружник в дружеството в резултат на наследствено правоприемство,за което следва да направи изявление.

       Законът не е установил изричен преклузивен срок, в който следва да бъде отправено искането по чл. 157, ал. 1  ТЗ. Според чл. 155, т. 3 ТЗ, в случай че в продължение на три месеца ,дружеството няма вписан управител, то може да бъде прекратено по иск на прокурора. Смисълът на разглежданата разпоредба налага извода, че фактическият състав, произтичащ от разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ТЗ, следва да се реализира в период от три месеца.

         При неосъществяване на този фактически състав дружеството следва да бъде прекратено и да преустанови дейността си.В този случай наследниците биха могли да реализират имуществените си права в хода на евентуалното производство за ликвидация на прекратеното дружество. Придобитите по наследство права върху дружествен дял се трансформират в права върху ликвидационен дял.

         В конкретния случай едноличният собственик на капитала е починал, и наследникът му по закон не е предприел действия за продължаване дейността на дружеството. Дружеството няма повече от три месеца управител. Продължаването на дейността на търговското дружество противоречи на законовата разпоредба на чл.157 ал.1 ТЗ.

         По гореизложените съображения съдът намира, че предявеният иск е доказан и основателен и следва да бъде уважен. Дейността на дружеството следва да бъде прекратена на осн. чл.155, т.2 ТЗ. Настоящото исково производство се разглежда по общия ред и с влизане в сила на решението неговият конститутивен ефект ще се прояви, като дружеството ще се счита за прекратено.

         В разпоредбата на чл. 156 ТЗ се уреждат последиците от вече настъпилото прекратяване на дружеството - открива се производство за ликвидация. Производство е охранително. С него се регистрира вече настъпилият факт на прекратяване на дружеството и се постановява вписването на обстоятелството в регистъра по партидата на дружеството. Компетентен да извърши тези действия е органът по регистрация, поради което препис от решението за прекратяване на дружеството следва да се изпрати служебно за отразяване в търговския регистър.

         На основание чл.78 ал.11 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено за заплати дължимата по делото държавна такса в размер на 30 лв., определена в минималния размер по т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

         Като се води от гореизложеното,Добрички окръжен съд

 

Р       Е      Ш      И  :

 

        ПРЕКРАТЯВА ДЕЙНОСТТА на ЕООД«Т. Р.»,ЕИК **гр.Д.,с едноличен собственик и управител съобразно Търговския регистър – Д. М. П.ЕГН-********** на основание чл.155, т.2, във връзка с чл.157, ал.1 от ТЗ.

        ОСЪЖДА  ЕООД«Т. Р.»,ЕИК **гр.Д.,да заплати по сметка на Добрички окръжен съд държавна такса в размер на 30 лева.

         Решението може да бъде обжалвано пред Варненски апелативен съд с въззивна жалба, предявена в двуседмичен срок.

         Препис от настоящото решение, след влизането му в сила, ДА СЕ ИЗПРАТИ служебно на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, Търговски регистър, за преценка с оглед последващо служебно провеждане на процедура по чл.156 от ТЗ.

                                                         

 

                                                                                                       Окръжен съдия: