Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 20

 

Гр.Добрич,05.02.2018 г.

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добрички окръжен съд,Търговско отделение,в закрито съдебно заседание,проведено на  пети февруари,две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:АДРИАНА ПАНАЙОТОВА

                                                                         

като разгледа докладваното от съдията Адриана Панайотова ,

т.дело № 11  по описа  за 2018 година

и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

             Производството е  по реда на чл.25 от Закона за тьрговския регистър.

             Образувано е въз основа на жалба вх. №8103/18.12.2017 по описа на ДОС  ,подадена срещу резолюция «не вписва»,постановена  по искане за поправка на явна фактическа грешка под № 20171212153438 във връзка със заявление № 20171017142855  по партидата на «Г.Л.» ЕООД ЕИК-***/в ликвидация/ гр.Добрич.

             В жалбата се твърди, че  длъжностното лице не може да постановява резолюции, а е длъжно или да извърши исканото вписване, или да постанови мотивиран отказ.

             Добрички окръжен съд,като взе предвид постьпилата жалба и прецени събраните по делото доказателства,намира,че жалбата е депозирана в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, от легитимирано лице – адвокат с изрично пълномощно от заявител, и се преценява като процесуално допустима.

             Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

             Служебната проверка по партидата на търговеца сочи,че по заявление № 20171212153438  по партидата на дружеството за изправяне на грешка е налице резолюция  „не вписва“.Действието  е незаконосъобразно.

              Производството по вписване в търговския регистър еохранително производство.Обхватът на проверката на длъжностното лице е посочен в чл.21 от ЗТР и тя има органичен характер,който гарантира вписването само на съществуващи обстоятелства.

             Така постановената резолюция не дава възможност да се прецени дали въобще е извършена проверка на твърденията в заявлението за допусната явна фактическа грешка;същата няма номер,дата и не съдържа никакви мотиви.

           Законът изисква от длъжностното лице ,след извършената проверка по пададено заявление да се произнесе  с акт по чл.22 от ЗТР, или с такъв по чл.24 от ЗТР. В случаите, когато се поправят непълноти или грешки, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, отстраняването им става чрез ново вписване, съответно обявяване /чл.27 от ЗТР/. В случая няма постановена поправка съобразно искането на жалбоподателя нито има постановен и мотивиран отказ на длъжностното лице защо същото счита, че не са налице изискванията на чл.21 от ЗТР. Има постановена немотивирана резолюция „не вписва“, без номер и дата, като същата  е  отразена в електронното досие на дружеството – жалбоподател в търговския регистър. Касае се за един недопустим акт, с какъвто длъжностното лице към Агенцията по вписванията  няма правомощия да се произнася и същият следва да бъде обезсилен като недопустим.

           На основание чл.25 ал.5 от ЗТР следва да бъдат дадени задължителни указания на длъжностното лице към Агенцията по вписванията за произнасяне по подаденото заявление вх. № 20171212153438   чрез някой от предвидените в закона актове – по чл.22 или чл.24 от ЗТР – т.е. или да извърши исканата поправка на твърдяната от жалбоподателя непълнота на предходно вписване чрез вписване на обстоятелството, че капиталът на дружеството е формиран и чрез апортна вноска и съответно какво представлява тя, или - ако прецени, че не са налице обстоятелствата по чл.21 във връзка с чл.27 от ЗТР – да постанови мотивиран отказ.

           Като се води от гореизложеното,Добрички окръжен съд

 

 

                                  Р    Е    Ш    И  :

 

 

          ОБЕЗСИЛВА постановена немотивирана резолюция „не вписва“, без номер и дата,  отразена в електронното досие на дружеството – жалбоподател в търговския регистър по заявление № 20171212153438   по партидата на  «Г.Л.» ЕООД ЕИК-***/в ликвидация/ гр.Добрич, като недопустима.

         УКАЗВА на длъжностното лице към Агенцията по вписванията за произнасяне по подаденото заявление вх. №№ 20171212153438  съобразно мотивите на настоящото решение.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                           Окръжен съдия: