Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е   № 36

 

Гр.Добрич,21.02.2018 г.

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добрички окръжен съд,Търговско отделение,в закрито съдебно заседание,проведено на  двадесет и първи  февруари,две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:АДРИАНА ПАНАЙОТОВА

                                                                         

като разгледа докладваното от съдията Адриана Панайотова ,

т.дело № 38  по описа  за 2018 година

и за да се произнесе,взе предвид следното:

 

             Образувано е въз основа на жалба вх. №***  ,подадена срещу Отказ №***-26.01.2018 на АВ за вписване на нови обстоятелства по заявление вх.№ *** по партидата на «***» ООД с.Б.,община Добричка,ЕИК-***.

             В жалбата се твърди, че отказът е  незаконосъобразен и преждевременен.  Излагат се съображения, че длъжностното лице неправилно е постановило отказа си,тъй като дадените указания били изпълнени.

             Добрички окръжен съд,като взе предвид постьпилата жалба и прецени събраните по делото доказателства,намира,че жалбата е депозирана в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТР, от легитимирано лице – адвокат с изрично пълномощно от заявител, и се преценява като процесуално допустима.

             Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

             Регистърното производство е било образувано въз основа на   заявление по образец А4 вх.№ ***/22.01.2018 г.  за промяна на обстоятелства по партидата на «***» ООД подадено по електронен път от упълномощен адвокат за вписване на продажба на дружествени дялове,приемане на нов съдружник и нов дружествен договор.Към заявлението са били приложени удостоверение от НАП,че дружеството няма задължения,както и декларация от управителя по чл.129,ал.1 от ТЗ,че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения,обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите,включително и на работниците и служителите,трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

         Длъжностното лице по вписването с указания №***/23.01.2018 г. е приело  ,че съгласно измененията на чл.129,ал.2 от ТЗ,в сила от 22.12.2017 г. и  изменението и на чл. 399, ал. 1 от КТ,че  цялостният контрол за спазване па трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване па трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към министъра па труда и социалната политика,към  заявлението следва да се представят официални документи, издадени от съответно компетентен държавен орган относно липсата на предвидените в разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ТЗ отрицателни предпоставки за допускане на вписването, а именно, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения.А когато няма регистрирани трудови договори за удостоверяване на отсъствието на посочените отрицателни предпоставки да се представи удостоверение от НАП,че търговецът не е регистрирал трудови договори.

        С последващо указание №***/24.01.2018 г. длъжностното лице  е приело,че за удостоверяване отсъствието на  отрицателни предпоставки за допускане на вписването  в Търговския регис тър следва да се представят:в случай,че няма  наети работници или служители - удостоверение от НАП, че търговецът за последните 3 години (или съответно за периода на съществуването си) до настоящия момент не е регистрирал трудови договори; или в случай,че има наети работници или служители - удостоверение от НАП за липса на публични задължения и конкретно  в частта  относно задължителните осигурителни вноски, както и съответен удостоверителси документ, че няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения и обезщетения на работниците и служителите, включително и на тези, с които трудовите правоотношения са прекратени.Посочено е,че представеното от заявителя удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК не било  видно обстоятелството относно сключени трудови договори.

          На 26.01.2018 г. е постановен Отказ №***.В изложените мотиви към обжалвания отказ , длъжностното лице по регистрация се  е позовало на разпоредбата на чл.129,ал.1 от ТЗ в новата й редакция /ДВ,бр.102/2017г.,в сила от 22.12.2017г./,а именно че не са официални документи ,доказващи спазването на чл.129,ал., от ТЗ,че няма неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения,включително и по прекратените правоотношения в тригодишен срок,както и че не са изпълнени дадените указания.

        Видно е от справката в Търговския регистър,че указанията са обявени.

         Така изложените  доводи за постановяване на обжалвания отказ са  неправилни и незаконосъобразни.

       Характерът на производството по обжалване на постановените откази от длъжностните лица по регистрация към АВ е контролно-отменителен и съдът следва да извърши проверка дали правилно и законосъобразно съответното длъжностно лице е приело,че липсват предпоставките за извършване на исканото вписване,заличаване или обявяване съгласно чл.21 и чл.22 от ЗТР.В същото време е длъжен да отчете и настъпили в хода на прозиводството обстоятелства от значение за  спора.В настоящият случай с ДВ бр.15/2018 г.,в сила от  16.02.2018 г. е извършена законодателна промяна на разпоредбата на чл.129,ал.2 от ТЗ,по силата на която прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1.

        Това изискване е било изпълнено от заявителя още с подаване на заявлението,поради което дадените указания се явяват незаконосъобразни към настоящият момент,поради което обжалваният отказ се явява незаконосъобразен само на това  основание.

      Следва да бъде отменен обжалвания отказ, като бъдат дадени задължителни указания на АВ да се извърши исканото вписване на промени в обстоятелствата  по партидата на «***» ООД с.Б.,община Добричка,ЕИК-***.

       Препис от решението на съда, заедно с документите във връзка с исканото вписване следва да се изпрати на АВ.

       Като се води от гореизложеното,Добрички окръжен съд

 

 

Р    Е    Ш    И  :

 

           ОТМЕНЯ Отказ Отказ №***-26.01.2018 на АВ за вписване на нови обстоятелства по заявление вх.№ *** по партидата на на «***» ООД с.Б.,община Добричка,ЕИК*** и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

          ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице към Търговския регистър на Агенцията  по вписванията да извърши вписване по партидата на на «***» ООД с.Б.,община Добричка,ЕИК-*** по заявление вх.№ ***.

          Решението е окончателно.

          Копие от решението да се изпрати на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

                                                             Окръжен съдия: